კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება საქართველოში

მიმოხილვა

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და საქართველოს მთავრობა, კლიმატის მწვანე ფონდის (GCF), შვეიცარიისა და შვედეთის მთავრობების ფინანსური მხარდაჭერით, ახორციელებენ ფართომასშტაბიან შვიდწლიან პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკების შემცირებას. ინიციატივა, რომლის საერთო ბიუჯეტი 74 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს, მიმდინარეობს სამი ურთიერთდაკავშირებული პროექტის ფარგლებში:

საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსება 38 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. 

პროგრამის მიზანია საქართველოს მოსახლეობაზე, საარსებო გარემოსა და ინფრასტრუქტურაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების უშუალო ზემოქმედების შემცირება, ქვეყნის მასშტაბით მრავლობითი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემისა და რისკის შესახებ ინფორმაციის შექმნა ადგილობრივ დონეზე რისკის შემამცირებელი ქმედებების განხორციელების მეშვეობით. 

რას ვაკეთებთ

ჩვენი პარტნიორები არიან  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სურსათის ეროვნული სააგენტო, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური და რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩვენ:

  • ვიყენებთ მრავლობითი საფრთხეების რუკების შედგენისა და რისკების შეფასების ერთიან მეთოდებსა  და ინსტრუმენტებს, რომლებიც შემუშავდება შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებული ინტერვენციებისა და მოწყვლადობის ერთიანი შეფასების შედეგად; განვახორციელებთ მონიტორინგს, რომელიც დამყარებული იქნება რიონის პროექტის ფარგლებში შემუშავებულ პროტოტიპზე. პროექტის შედეგად მოხდება ჰიდრომეტეოროლოგიური და აგრომეტეოროლოგიური მონიტორინგის ქსელის განახლება და გაფართოება და იგი ასევე ხელს შეუწყობს მრავლობითი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციისა და ცოდნის ცენტრალიზებული სისტემის ჩამოყალიბებას, რომელიც მოიცავს ეროვნულ ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, მონაცემთა ბაზებს, საინფორმაციო სისტემებსა და ცოდნის პორტალს. შესაძლებელს გავხდით ადგილობრივი დონის საფრთხეების დეტალური რუკების შედგენასა და რისკისა და მოწყვლადობის შეფასებას. 
  • ვიმუშავებთ ეროვნულ კოორდინაციასა და ინსტიტუციურ სისტემაში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრაზე და ეფექტური ადრეული შეტყობინების სისტემის (EWS) შექმნაზე. გაძლიერდება იმ გადაწყვეტილების მიმღებებისა და ეროვნული ინსტიტუტების შესაძლებლობები, რომლებიც ჩართულები არიან გაფრთხილებებისა და სხვა კლიმატთან დაკავშირებული ინფორმაციის გენერირებაში, გადამუშავებაში, კომუნიკაციასა და გამოყენებაში. შემუშავდება და განხორციელდება ეროვნული და ადგილობრივი ინტეგრირებული ადრეული შეტყობინების სისტემები საფრთხეებისა და სექტორების მიხედვით. 
  • უზრუნველვყოფთ ადრეული გაფრთხილებებისა და კლიმატის შესახებ ცნობების მომხმარებლებისთვის მიწოდებასა და გამოყენებას. გაუმჯობესდება თემთა შესაძლებლობები ადრეული შეტყობინების სისტემის (EWS) ინფორმაციისა და პროდუქტების ეფექტურ გამოყენებაში და კლიმატთან დაკავშირებულ კატასტროფებზე რეაგირებაში ინფრასტრუქტურული და არაინფრასტრუქტურული მდგრადობის ზომების დაგეგმვისა და განხორციელების საშუალებით. გარდა ამისა, განხორციელდება პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები მაღალი რისკის მქონე ტერიტორიებზე, რომლებიც მიმართულია ყველაზე მოწყვლად თემებში რისკების შესამცირებლად, რისთვისაც შეიქმნება ადრეული შეტყობინების სისტემა (EWS).

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი

კოკა კლდიაშვილის ქუჩა 2
თბილისი 0179 საქართველო

საკონტაქტო პირები

ქეთევან სხირელი
GCF პროექტის მენეჯერი
ketevan.skhieli@undp.org

სალომე ლომაძე
SDC პროექტის მენეჯერი
salome.lomadze@undp.org

თორნიკე ფულარიანი
SIDA პროექტის მენეჯერი
tornike.phulariani@undp.org

ნინო ანთაძე
UNDP-ს გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი
nino.antadze@undp.org

 

 

პროგრამის ინტერაქტიული რუკა

Impact

START DATE

December 2018

END DATE

December 2025

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Georgia

IMPLEMENTING PARTNER

GOVERNMENT

DONORS

GREEN CLIMATE FUND

SWISS AGENCY FOR DEVELOPMENT AND COOPERATION - SDC

TOTAL CONTRIBUTIONS

$16,993,822

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2018$27

2019$1,090,759

2020$1,411,991

2021$5,328,064

2022$5,265,307

Full Project information

დამატებითი ინფორმაცია

Active filters: