კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციის შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოში

მიმოხილვა

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) ფინანსური მხარდაჭერით, ეხმარება საქართველოს მთავრობას მრავლობითი საფრთხეების შემცველი რისკების შესახებ ინფორმაციის მომზადების სრულყოფილი სისტემის შექმნაში, რაც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ყველა ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხისგან გამოწვეული კლიმატური რისკის ეფექტურ მართვას. პროექტი ხორციელდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მოიცავს საქართველოს 11 ძირითადი მდინარის (ალაზანი, ენგური, იორი, კინტრიში, მტკვარი, ნატანები, რიონი, სუფსა, ხობი, ხრამი-ქცია, ჭოროხი-აჭარისწყალი) აუზებს. ამასთანავე, ძირითად აქცენტს პროექტი აკეთებს ისეთ ბუნებრივ კატასტროფებზე, როგორებიც არის წყალდიდობა, მეწყერი, ღვარცოფი, ზვავი, სეტყვა და გვალვა.

პროექტი წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის, კლიმატის მწვანე ფონდის, (GCF),  შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC)  და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (SIDA) მიერ დაფინანსებული ფართომასშტაბიანი ინიციატივის ნაწილს, რომლის მიზანია საქართველოს მოსახლეობაზე, საარსებო გარემოსა და ინფრასტრუქტურაზე კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების უშუალო ზემოქმედების შემცირება, ქვეყნის მასშტაბით მრავლობითი საფრთხეების ადრეული გაფრთხილების სისტემისა და რისკის შესახებ ინფორმაციის შექმნა ადგილობრივ დონეზე რისკის შემამცირებელი ქმედებების განხორციელების მეშვეობით. ინიციატივა მოემსახურება კლიმატით განპირობებული საფრთხეების რისკის ქვეშ მყოფ 1.7 მილიონ ადამიანს.

რას ვაკეთებთ

დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ჩვენ:

  • უზრუნველვყოფთ მრავლობითი საფრთხეების რუკების შედგენისა და რისკების შეფასების სტანდარტიზებული და ჰარმონიზებული ეროვნული მეთოდოლოგიის შედგენას.
  • უზრუნველვყოფთ ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩოს შემუშავებას მრავლობითი საფრთხეების რუკების შედგენისა და რისკის შეფასებისათვის.
  • უზრუნველვყოფთ მრავლობითი  საფრთხეების რუკების შედგენასა და რისკების შეფასებაზე პასუხისმგებელი შესაბამისი უწყებების და პასუხისმგებელი ინსტიტუციების ტექნიკური და ადამიანური რესურსების შესაძლებლობების გრძელვადიან განვითარებას.
  • უზრუნველვყოფთ მრავლობითი საფრთხეების შემცველი რისკისადმი ადგილობრივი (მუნიციპალური) მზადყოფნის გაუმჯობესებას რისკების შესახებ ინფორმირებული მზადყოფნის დაგეგმვის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და რისკების შესახებ ინფორმირებული მზადყოფნის  გეგმების შექმნით.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი

კოკა კლდიაშვილის ქ. 2
თბილისი 0179 საქართველო 

საკონტაქტო პირები

სალომე ლომაძე
პროექტის მენეჯერი
salome.lomadze@undp.org

ნინო ანთაძე
UNDP-ს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მიმართულების ხელმძღვანელი
Nino.antadze@undp.org

დამატებითი ინფორმაცია

Active filters: