კერძო სექტორის როლისა და შესაძლებლობების შეფასება ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილში (NDC), კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში (CSAP), და დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LED) განხორციელებაში

კერძო სექტორის როლისა და შესაძლებლობების შეფასება ეროვნულ დონეზე განსაზღვრულ წვლილში (NDC), კლიმატის ცვლილების სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში (CSAP), და დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LED) განხორციელებაში

22 March 2023

წინამდებარე ანგარიში აფასებს საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის (NDC), კლიმატის ცვლილების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის (CSAP), და დაბალემისიიანი განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის (LT-LED) დოკუმენტებს, რათა დადგინდეს, რა როლი ან/და შესაძლებლობები არსებობს კერძო სექტორისთვის ქვეყნის კლიმატური მიზნების შესრულებაში და გამოვლინდეს ქმედებები, რომლებიც კერძო სექტორთან თანამშრომლობას მოიცავს

პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით რეგიონული პროექტის EU4Climate ფარგლებში.