Climate change, environment & energy

Domeniu de intervenție

Schimbare a climei, mediu și energie

Rezumat

Riscuri climatice, pierderea biodiversității și dependența energetică

Moldova este extrem de vulnerabilă la schimbările climatice și la dezastre, cu o pierdere economică medie anuală de 2,13% din PIB. Biodiversitatea unică a țării este în prezent amenințată de schimbările climatice, fragmentarea habitatelor și supra-exploatare. Conservarea zonei umede din bazinul râului Prut și sprijinirea gestionării eficiente a ariilor protejate reprezintă o etapă importantă pentru a diminua din pierderea biodiversității și a asigura integritatea mijloacelor de trai. Îmbunătățirea managementului apei în bazinul râului Nistru este încă un alt domeniu de sprijin oferit de PNUD Guvernului Republicii Moldova.

Respectarea legislației în domeniul mediului care trenează în comparație cu standardele europene duce la degradarea mediului, poluarea și utilizarea nedurabilă a resurselor naturale. Moldova încă este extrem de dependentă de sursele externe de energie. Deși se remarcă o scădere a valorii intensității energetice a țării, aceasta continuă să fie cu 29% mai mare decât media intensității energetice în țările UE.

Regenerabile. Dezvoltare verde. Atenuare și adaptare

PNUD oferă asistență Guvernului Republicii Moldova în tranziția sa spre o dezvoltare cu emisii reduse, reziliență și verde la schimbările climatice, prin consolidarea capacităților instituționale, legale și individuale pentru a răspunde obiectivelor de dezvoltare ecologică și rezilientă.

O atenție deosebită este acordată explorării potențialului de atenuare prin promovarea energiei regenerabile, care reprezintă în prezent 25,06% din totalul mixului energetic, măsurilor de eficiență energetică, precum și a producției și consumului eficient. În același timp, se oferă sprijin pentru reformarea și modernizarea sistemelor de management de mediu, favorabile dezvoltării verde, adaptate standardelor UE.

Parcul național din Orhei a fost înființat pentru a conserva biodiversitatea, stopa degradarea ecosistemelor forestiere, restabili managementul durabil al pădurilor și pășunilor, conserva moștenirea culturală și arhitectural-istorică, precum și pentru a promova agricultura prietenoasă mediului și eco-turismul.

PNUD Moldova

În profunzime

Activitatea PNUD în domeniul schimbărilor climatice, mediului și al energiei variază de la acordarea sprijinului pentru elaborarea politicilor naționale și locale și a cadrelor juridice prietenoase mediului și sensibile la schimbările climatice până la pilotarea soluțiilor în teren, stimulând modernizarea sectoarelor respective, precum și transferul de tehnologii și alinierea la angajamentele asumate în cadrul celor 32 de convenții, protocoale și acorduri multilaterale de mediu la care Moldova este parte.

În timp ce principalii beneficiari ai politicilor și cadrelor juridice sunt autoritățile publice centrale și locale, prin proiectele demonstrative pilotate, PNUD vizează ONG-urile, comunitățile urbane și rurale și sectorul privat, pentru a le spori capacitățile de adaptare la schimbările climatice și atenuare, prin consolidarea capacității rezilienței climatice, prin abilitarea femeilor în zonele rurale, educația climatică în școlile din Moldova, accesul la energie regenerabilă accesibilă și măsuri de eficiență energetică, reducerea riscurilor de dezastre și orașe inteligente prin prisma climei datorită soluțiilor inovatoare și noilor tehnologii.

Comunități durabile și reziliente la climă

PNUD va sprijini femeile din mediul rural să-și îmbunătățească accesul la activități alternative de generare a veniturilor, servicii de asistență și transfer de cunoștințe cu privire la cele mai bune și mai eficiente strategii în gestionarea ecosistemelor forestiere, acvatice, inclusiv în context transfrontalier și gestionarea terenurilor agricole pentru a crește reziliența climatică a comunității.

În plus, prin setul de instrumente Cutia Climatică, care oferă copiilor între 7 și 14 ani cunoștințele necesare despre cum aceștia și familiile lor pot trăi un stil de viață prietenos mediului și climei, școlile din Moldova au beneficiat de acces la educația climatică. Va continua implicarea tinerilor, ca agenți ai schimbării în promovarea agendei de transformare ecologică.

Cooperarea privind schimbările climatice în cadrul Parteneriatului Estic

PNUD sprijină Moldova prin intermediul EU4Climate (finanțat de UE), în dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor legate de climă, în cooperare cu țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia și Ucraina). Obiectivul proiectului este de a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor legate de climă din țările Parteneriatului Estic, care contribuie la reducerea emisiilor și dezvoltarea lor rezilientă, precum și la onorarea angajamentelor, conform Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscului de dezastre

În timp ce instituționalizarea mecanismelor de coordonare a adaptării la schimbările climatice, precum și a procesului de planificare a bugetului legat de climă este în curs de desfășurare cu sprijinul PNUD, au fost întreprinse o serie de eforturi pentru consolidarea capacităților Serviciului Hidrometeorologic de Stat de a activa în conformitate cu standardele UE Meteoalarm și de a presta servicii hidrologice de calitate. În același timp, cu ajutorul PNUD, a fost demarată elaborarea Programului național și a Planului de acțiuni privind gestionarea riscurilor de dezastre. Aceasta acoperă întreg ciclul de gestionare a riscurilor de dezastre, cu accent pe prevenire și pregătire. La nivel local, soluțiile IT pilotate pentru prevenirea crizelor și alertele timpurii sporesc capacitatea instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de a servi comunitățile locale. După pilotarea de către PNUD a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele apei și protecției civile, PNUD va extinde aceste eforturi pentru creșterea rezilienței și a capacităților de adaptare ale comunităților rurale la schimbările climatice și dezastre prin intermediul infrastructurilor îmbunătățite de stocare a apei și a măsurilor de reducere a riscurilor de dezastre. PNUD susține punerea în aplicare a soluțiilor inteligente prin prisma climatică de gestionare a apei pentru agricultură, gestionarea inundațiilor și prevenirea incendiilor, precum și extinderea echipelor de salvare/ combatere a incendiilor în comunități rurale selectate pentru a reduce vulnerabilitatea comunităților rurale la schimbările climatice și riscurile de dezastre.

Emisiile reduse, sărăcia energetică și dezvoltarea urbană verde

PNUD a sprijinit Guvernul la elaborarea unei Strategii de Dezvoltare cu Emisii Reduse, care include o listă prioritară de acțiuni de atenuare adecvate la nivel național (NAMA). PNUD a contribuit, de asemenea, la consolidarea și instituționalizarea unui sistem național robust de inventariere a gazelor cu efect de seră și a mecanismelor de monitorizare, raportare și verificare asociate pentru NAMA. Guvernul Republicii Moldova este susținut la elaborarea și implementarea politicilor privind clima, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Pentru a sprijini securitatea energetică a Moldovei, PNUD a finalizat o intervenție emblematică, finanțată de UE, care promovează utilizarea biomasei provenite din deșeuri agricole și a energiei solare, combinând astfel beneficiile sociale și de mediu ale încălzirii în clădirile publice și gospodării, de care au beneficiat aproximativ 199.000 de persoane. Programul a contribuit, de asemenea, la reducerea emisiilor de CO2 cu 70.000 tone/an. Alte 200.000 de tone de CO2eq vor fi reduse prin pilotarea unor proiecte demonstrative în sectoarele eficienței energetice a clădirilor, transportului și deșeurilor.

Sărăcia energetică, un concept care lipsește în cadrul actual de politici al Republicii Moldova, a fost definit și au fost instituționalizate mecanisme de protecție adecvate pentru consumatorii vulnerabili pentru a compensa și/sau reduce consumul de energie. Un Fond de Reducere a Vulnerabilității Energetice cu acoperire națională a fost proiectat împreună cu Guvernul și operaționalizat. Printr-un astfel de Fond, peste 800.000 de gospodării primesc compensații în factură pentru energie, în funcție de nivelul lor de vulnerabilitate energetică. Va fi lansat un program de înlocuire a aparatelor electrocasnice vechi cu altele mai eficiente din punct de vedere energetic, alături de Programul Casa Verde, care va testa soluții eficiente din punct de vedere energetic și tehnologii regenerabile în gospodăriile sărace din punct de vedere energetic. La nivel de politici, se va acorda sprijin pentru transpunerea celui de-al treilea pachet energetic în legislația primară și secundară, precum și pentru o serie de directive și regulamente din pachetul legislativ al Comisiei Europene „Energia curată pentru europeni”, care abordează performanța energetică a clădirilor, energia regenerabilă, eficiența energetică, ecodesignul și etichetarea energetică, buna guvernare și proiectarea pieței de energie electrică. Capacitățile Guvernului Republicii Moldova și ale instituțiilor vor fi îmbunătățite prin revizuirea proceselor de afaceri, activități de consolidare a capacităților și mecanismelor de coordonare, pentru avansarea reformelor în domeniul energetic și pentru un mai bun răspuns la criza energetică actuală și cele potențiale.

Pentru a sprijini municipalitatea din Chișinău în abordarea problemelor urbane în creștere, proiectul „Orașe verzi durabile” și Green City Lab, catalizează investițiile în orașe ecologice din Republica Moldova, folosind o abordare holistică integrată de planificare urbană. Prin încurajarea inovației, a planificării participative și a parteneriatelor între o varietate de entități din sectorul public și privat, proiectul urmărește să sprijine utilizarea terenului urban și planificarea mobilității, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale și utilizarea energiei regenerabile, mobilitatea redusă de carbon și gestionarea eficientă a deșeurilor în municipiul Chișinău.

Proiecte relevante