UNDP_MD_SDG88_Chiscareni_moldova-ecotourism.jpg

Despre noi

Cine suntem  

În calitate de agenție lideră a Organizației Națiunilor Unite în domeniul dezvoltării internaționale, PNUD are prezență în 170 de țări și teritorii, unde depune eforturi pentru a eradica sărăcia și pentru a reduce inegalitățile. Ajutăm țările să elaboreze politici, să își dezvolte abilități de conducere și de gestionare a parteneriatelor, să își consolideze capacitățile instituționale și să devină mai reziliente, pentru a îndeplini Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD).

În Republica Moldova, PNUD se ghidează de Programul de Țară și de Cadrul de asistență pentru dezvoltare al Națiunilor Unite, care vin să sprijine prioritățile Guvernului. Activitatea noastră se concentrează pe trei domenii prioritare: guvernare efectivă, justiție și drepturile omului; creștere incluzivă; schimbare a climei, mediu și energie.

Misiunea și viziunea

Mandatul PNUD este de a eradica sărăcia, de a consolida guvernarea democratică, statul de drept și instituțiile incluzive. Pledăm pentru schimbare și oferim țărilor acces la cunoștințe, experiențe și resurse pentru a ajuta oamenii să-și construiască o viață mai bună.

Viziunea programului de țară al PNUD este ca Moldova să devină o societate cu un grad înalt de coeziune socială, incluzivă, de drept și mai rezilientă, susținută de o calitate mai bună a vieții pentru toată lumea.

Asigurarea unei calități mai bune a vieții pentru toți oamenii din Moldova, așa cum prevede Strategia Moldova 2030, este posibilă numai dacă de prosperitate beneficiază toți cetățenii, iar persoanele vulnerabile și marginalizate sunt încurajate să-și exercite drepturile și să se implice activ în toate domeniile vieții. Incluziunea și reziliența sporită, pacea și securitatea sunt precondiții importante pentru abilitarea tuturor oamenilor să contribuie la transformarea socială și economică a țării, precum și pentru a accelera realizarea ODD-urilor.

Carta ONU

Carta Națiunilor Unite a fost semnată la San Francisco pe 26 iunie 1945, la încheierea Conferinței Organizației Internaționale a Națiunilor Unite și a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. Obiectivele și principiile consemnate sunt: menținerea păcii și securității internaționale, dezvoltarea relațiilor de prietenie între națiuni, bazându-se pe drepturi egale și autodeterminare, pentru a impulsiona cooperarea internațională în vederea găsirii soluțiilor la provocările economice, sociale, culturale și umanitare, fără divizare pe rasă, sex, limbă sau religie.

Istoria organizației

PNUD reflectă fuziunea Programului extins de asistență tehnică a Organizației Națiunilor Unite, creat în anul 1949 și a Fondului Special al Națiunilor Unite, înființat în anul 1958. PNUD a fost înființat în anul 1966 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

PNUD are reprezentanță în Moldova din anul 1992, acoperind două treimi din comunitățile locale, inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană.

Rezultatele noastre

Rezultatele obținute de PNUD în Republica Moldova au fost apreciate ca fiind foarte relevante pentru prioritățile Guvernului, conform evaluării independente a programului de țară efectuată în anul 2022 și a consultărilor cu părțile interesate. PNUD este recunoscut ca un partener de dezvoltare de încredere a serviciilor în domeniile dezvoltării durabile, susținând eforturile Guvernului de a realiza prioritățile setate.

Împreună cu alți parteneri de dezvoltare, PNUD a obținut rezultate transformative în domenii cum ar fi: consolidarea capacității instituțiilor publice din cele trei ramuri ale puterii; sprijinirea transparenței și incluziunii procesului electoral; utilizarea inovațiilor la elaborarea politicilor, la crearea și prestarea serviciilor; avansarea egalității de gen și abilitarea femeilor; implicarea migranților în dezvoltarea comunităților locale din toată țara; promovarea coeziunii sociale și consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului.

PNUD susține eforturile Guvernului de a naționaliza Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de a integra Agenda 2030 în cadrul național de dezvoltare. Cu sprijinul ONU, Guvernul Moldovei a evaluat progresul în realizarea ODD-urilor și a prezentat prima sa Evaluare Națională Voluntară (ENV) în cadrul Forumului Politic de Nivel Înalt în iulie 2020, precum și actualizări ale progreselor înregistrate în cadrul Summitului ODD din septembrie 2023.

În acest context, PNUD sprijină dezvoltarea unui Indice Național al Sărăciei Multidimensionale (MPI) pentru Republica Moldova, îmbunătățind capacitatea țării de a monitoriza și de a aborda sărăcia în mod cuprinzător.

Transparența și incluziunea alegerilor reprezintă un domeniu-cheie de asistență, de la datele dezagregate în timp real ale participării la vot și rezultatelor alegerilor, care au fost accesate de peste 2,7 milioane de utilizatori, la educația electorală incluzivă, de care beneficiază peste 1,7 milioane de persoane. Implementarea Strategiei naționale de integritate și anticorupție, cu susținerea PNUD, are un impact pozitiv asupra indicatorului privind experiența corupției a diferitor categorii de populație.

Pentru a intensifica o cooperare transfrontalieră sigură și eficientă, inclusiv pentru a contribui la creșterea volumului comerțului și îmbunătățirea controlului asupra traficului ilegal de persoane și bunuri, au fost pilotate cu succes în Moldova, cu sprijinul UE-PNUD, principiile UE de gestionare integrată a frontierelor. Primul punct de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina, gestionat în comun la Palanca, asigură condiții optime pentru trecerea frontierei, inclusiv pentru persoane cu dizabilități, solicitanți de azil, antreprenori și transportul de mărfuri.

PNUD lucrează la angajamentul de a asigura nexus-ului umanitar-dezvoltare-pace, prin sprijinirea eficientă a partenerilor locali să facă față la crizele economice, energetice și umanitare, inclusiv și prin fortificarea capacităților de răspuns la crize. De la începutul războiului din Ucraina și fluxul de refugiați în Moldova, activitatea PNUD a contribuit la oportunități îmbunătățite pentru mijloace de trai, acces sporit la servicii și infrastructură mai bune pentru refugiați, pentru bărbații și femeile vulnerabile din comunitățile-gazdă, inclusiv din regiunea transnistreană. PNUD a sprijinit conectarea autorităților publice locale la răspunsul național pentru susținerea refugiaților printr-un parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM); a sporit capacitățile de răspuns ale comunităților locale care găzduiesc refugiați, în conformitate cu campania națională „Localitatea mea pentru pace” și a extins accesul la serviciile locale. Totodată, împreună cu autoritățile naționale - Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Cancelaria de Stat, PNUD a gestionat eforturile de coordonare a intervențiilor legate de mijloacele de trai și incluziune în cadrul Forumului de coordonare a asistenței pentru refugiații din Ucraina.

În pofida tuturor provocărilor, PNUD ajută comunitățile locale să-și mențină angajamentul față de prioritățile de dezvoltare locală. Activitatea PNUD a fost esențială în poziționarea primelor două regiuni cheie Cahul și Ungheni pe calea de a deveni poli regionali de creștere în țară, cu servicii și infrastructură solide care susțin o viață socială și economică dinamică.

Mai mult, sectorul privat a fost implicat ca un partener important al autorităților publice locale capabile să impulsioneze creșterea economică verde, fiind asistat să se dezvolte, să acceseze oportunitățile de export, să genereze locuri de muncă, inclusiv pentru refugiați și să se implice în parteneriate inovatoare, inclusiv în formate precum clustere bazate pe lanțuri valorice, inițiate pentru prima dată în Moldova.

PNUD promovează în mod continuu creșterea incluzivă, sprijinind un proces național de valorificare a procesului de migrație, cu accent pe reinventarea zonelor rurale și crearea de oportunități economice locale pentru comunități. Experiența inovatoare a PNUD de implicare a 10.000 de migranți în dezvoltarea comunităților locale din Moldova a fost extinsă la nivel național prin Programul guvernamental DAR 1+3. Platformele de cooperare între cele două maluri ale râului Nistrului generează soluții inovatoare comune pentru probleme generate de diviziunea conflictului. Activitatea PNUD s-a concentrat pe sprijinirea dezvoltării capitalului uman, contribuind la îmbunătățirea calității educației pentru a corespunde mai bine cererii de pe piața muncii.

PNUD oferă Guvernului sprijin la nivel de politici în câteva domenii esențiale, în principal în ceea ce vizează provocările-cheie de dezvoltare emergentă. PNUD oferă suport pentru abordarea vulnerabilității energetice și a sărăciei prin operaționalizarea Fondului de Reducere a Vulnerabilității Energetice cu acoperire națională, un mecanism de compensare a facturilor pentru gospodăriile vulnerabile. În colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost inițiată o intervenție dedicată transformării digitale a protecției sociale, pentru a crește eficiența, accesibilitatea și sustenabilitatea acesteia. 

PNUD oferă, de asemenea, sprijin Guvernului în implementarea noii Strategii de Transformare Digitală (2023-2030) și a programelor naționale conexe, cu un accent prioritar pe guvernanța digitală, elaborarea de politici bazate pe date și avansarea unei societăți digitale în Moldova.

PNUD acționează drept catalizator pentru accelerarea acțiunilor în domeniul climei și promovarea agendei de dezvoltare verde cu scopul de a reduce amprenta de carbon a țării. PNUD a ajutat Guvernul Republicii Moldova să creeze un cadru favorabil pentru tranziția ecologică și a inițiat acțiuni de promovare a economiei circulare și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, a transportului cu emisii reduse de carbon și a energiei curate, în conformitate cu cerințele de aderare la UE. Sporirea ambiției Contribuției Naționale Determinate, adoptarea Programului de Dezvoltare cu Emisii Reduse, a Programului de Adaptare la Schimbările Climatice, a Legii privind clima, a Legii privind gazele fluorurate stabilesc bazele și precondițiile necesare pentru o guvernanță îmbunătățită a mediului la nivel național. Rolul comunităților locale în asigurarea unei tranziții verzi, juste și reziliente a fost promovat prin susținerea a numeroase programe de dezvoltare urbană cu emisii reduse de carbon în întreaga țară, precum și prin sprijinul oferit autorităților locale în integrarea rezilienței și a managementului riscurilor de dezastre în strategiile de dezvoltare locală. 

PNUD a sprijinit punerea în aplicare a inițiativelor de adaptare și de consolidare a rezilienței, cu o atenție sporită la sensibilitățile de gen. Intervențiile strategice precum extinderea rețelelor agro, hidro și meteorologice, extinderea până la 70 de unități a stațiilor de încărcare pentru autovehiculele electrice, implementarea a două programe naționale, și anume Casa Verde și Programul de Vouchere pentru înlocuirea electrocasnicelor vechi, cu 50.000 de beneficiari ca țintă, și altele, au contribuit esențial la sporirea dezvoltării cu emisii reduse de carbon și rezilientă a țării. Suplimentar, elaborarea și aprobarea metodologiei de marcare climatică a bugetării a sporit transparența și responsabilitatea în finanțarea publică a acțiunilor de mediu pentru elaborarea unor mecanisme similare pentru finanțarea verde.

În ceea ce privește tranziția energetică echitabilă, PNUD a colaborat cu sectorul rezidențial și cel privat pentru a crește nivelul de adoptare a practicilor și tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și a celor regenerabile. În plus, PNUD a facilitat transformarea rețelei naționale de electricitate într-una inteligentă, prin testarea tehnologiei de contorizare inteligentă, punând astfel bazele unui proces decizional îmbunătățit în sectorul energetic. Totodată, PNUD s-a angajat să servească drept platformă pentru promovarea unor modele inovatorii de reglementare a sectorului energetic într-un mediu de testare, cum ar fi comunitățile energetice și tarifele diferențiate la electricitate pentru utilizatorii finali. PNUD a oferit asistență tehnică  pentru finalizarea și operaționalizarea Planului național integrat pentru energie și climă, care reprezintă un plan integrat pentru o perioadă de 10 ani și descrie etapele de realizare a obiectivelor privind eficiența energetică, a energiei regenerabile și a altor obiective pentru 2030, în conformitate cu Regulamentul UE privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice și pachetul UE privind energia curată.  

2,51

milioane

Populația

0,763

IDU

Indicele Dezvoltării Umane

31,1%

Persoane care trăiesc sub pragul sărăciei absolute

44,1%

Rata totală de ocupare

41%

Numărul de mandate deținute de femei în Parlament

22,28%

% surselor regenerabile