Procurement at UNDP

Procurări

Procurarea este procesul general de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor publice, care include toate etapele de la identificarea necesităților, selectarea și solicitarea surselor, pregătirea și acordarea contractului, precum și toate etapele de administrare a contractului până la finalizarea contractului de servicii sau pe durata de exploatare a bunului sau obiectului.

Fiind o organizație publică care activează în baza fondurilor acordate de donatori și al angajamentului de a sprijini țările în curs de dezvoltare, PNUD se conduce de următoarele principii:

  • Cea mai bună valoare pentru bani înseamnă selectarea ofertei care prezintă o combinație optimală a costurilor și beneficiilor pe durata contractului și satisface necesitățile beneficiarilor finali. Cea mai bună valoare pentru bani este rezultatul a câtorva factori, inclusiv calitatea, experiența, reputația furnizorului și parametrii care măsoară cât de bine organizația își poate atinge obiectivele strategice sociale, de mediu, sau de alt ordin procurând acest bun sau serviciu.
  • Corectitudine, integritate și transparență, care asigură că procesele competitive sunt corecte, deschise și bazate pe reguli. Toți furnizorii potențiali sunt tratați în mod egal, iar procesul include criterii clare de evaluare, instrucțiuni neambigue de solicitare a ofertelor și reguli și proceduri ușor de înțeles.
  • Competiție internațională eficientă prin oferirea tuturor furnizorilor oficiali informații adecvate și în timp util despre regulile PNUD, precum și oportunități egale de participare în toate acțiunile de procurare și restricționarea acestora doar atunci când este absolut necesar pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare ale PNUD.
  • În cel mai bun interes al PNUD, ceea ce inseamnă că orice tranzacție trebuie să fie conformă mandatelor și principiilor PNUD și ONU.

Procesul de procurări PNUD este bazat pe concurs. În funcție de tipul, complexitatea, mărimea și volumul proiectului și elementelor de procurare, cele mai frecvente de metode de solicitare a ofertelor includ:

  • Micro-procurare - o metodă de achiziționare simplificată și neformală pentru procurarea bunurilor deja disponibile, serviciilor standarde și lucrărilor mici, în care valoarea contractului nu depășeste suma de 10.000 USD. Micro-procurarea poate fi întreprinsă prin analiza ofertelor a cel puțin doi frunizori, fiind selectată oferta cu cel mai mic preț. 
  • Solicitare de oferte -  o invitație neformală de a depune oferta, de obicei pentru bunuri/ servicii/ lucrări publice cu o valoare între 10.000 și 200.000 USD. Sunt solicitate prețuri și alți termeni și condiții comerciale, contractul fiind acordat ofertei cu cel mai mic preț și acceptabilă din punct de vedere tehnic.
  • Invitație la licitație - o invitație formală de a participa la concurs, de obicei asociat cu cerințe clar definite, cu o valoare estimată a procurării de 200.000 USD sau mai mult. De obicei, prețul este factorul determinant în acordarea contractului. Acolo unde sunt îndeplinite toate criteriile tehnice, contractul este acordat ofertantului cu cel mai mic preț.
  • Solicitare de propunere - o solicitare formală de a înainta o propunere, de obicei asociată cu necesitatea de servicii care nu pot fi definite clar și concis, cu o valoare estimată a procurării mai mare 10.000 USD. Prețul este doar unul din cei câțiva factori care fac parte din criteriile de evaluare. Contractul este acordat ofertantului care se califică și a cărui propunere se conformează substanțial cerințelor incluse în documentele de solicitare și este evaluată cu cel mai mic cost pentru PNUD.

În unele cazuri, sunt aplicate excepții în cadrul concursurilor, folosindu-se modalitatea de contractare directă. Aceasta se întâmplă în cazul Acordurilor pe termen lung (fie la nivel global, ale Cartierului general, sau local, la nivel de oficiu de țară).

Procesul de evaluare

Evaluarea este un proces de analiză a ofertelor prezentate, în conformitate cu metodologia și criteriile de evaluare stabilite, cu scopul de a obține cea mai bună valoare pentru bani. Procesul se desfășoară într-un mod corect și transparent, pentru a asigura un tratament egal tuturor ofertanților.

Comisia de evaluare este formată din trei sau cinci membri, în funcție de natura, complexitatea și valoarea achiziției. Mai mult decât atât, Comisia de evaluare este condusă de o persoană cu experiență, de obicei, un membru al Departamentului Programe al PNUD Moldova. Calitatea de membru al Comisiei de evaluare este aprobată de conducerea PNUD Moldova.

În cadrul procesului de selectare a membrilor comisiei de evaluare, este luat în considerare tipul achiziției. Reprezentanții donatorilor, ai organizației partenere sau reprezentanții naționali pot participa la procesul de evaluare doar în calitate de observatori. Toți observatorii și membrii comisiei de evaluare semnează o declarație de imparțialitate.

Contestația ofertantului

Procedura PNUD de contestare din partea ofertantului oferă oportunitate acelor persoane sau companii cărora nu le-a fost acordat un contract în urma procesului competitiv de achiziție, să conteste decizia. În cazul în care un ofertant consideră că nu a fost tratat în mod corect, poate accesa acest link pentru detalii suplimentare cu privire la procedurile PNUD de contestare din partea ofertantului. Accesați Politica PNUD împotriva fraudei și a altor practici corupte.

Acordarea contractelor

Toate concursurile finalizate (numele câștigătorului și suma contractului) pot fi găsite la Arhiva Tenderelor (o nouă fereastră se va deschide).

Resurse adiționale

 

Anunțuri de achiziții publicate pe platforma globală

 

Anunțuri de achiziții publicate pe platforma locală

  • Toate competițiile, inclusiv locale, pot fi accesate aici (o nouă fereastră se va deschide).