Page content
framework

Cadru legal

Acordul standard de asistență de bază (ASAB) conține condițiile standard în baza cărora PNUD asistă Guvernul în realizarea proiectelor sale de dezvoltare și în baza cărora respectivele proiecte PNUD vor fi implementate.

Pentru a asigura coerența programatică între diferitele entități ale ONU, ONU în Moldova a adoptat abordarea „Unitate în acțiune", un cadru de parteneriat comun, care stabilește prioritățile pe o perioadă de 5 ani, cadrul bugetar, mobilizarea complementară a resurselor și practicile comune de business.

Cadrul de asistență pentru dezvoltare al Națiunilor Unite (UNDAF) este un cadru de rezultate strategice, pe termen mediu, care descrie viziunea colectivă și răspunsul sistemului ONU la prioritățile și rezultatele naționale ale dezvoltării pe baza principiilor de programare normativă. Acesta descrie modul în care echipele de țară ale ONU vor contribui la realizarea rezultatelor dezvoltării pe baza unei analize comune a țării și a avantajului comparativ al ONU.

 Programul de țară al PNUD 2018-2022 a beneficiat de consultări pe scară largă cu toate părțile interesate relevante. Este pe deplin aliniat la prioritățile naționale și la angajamentul țării de a urmări vectorul european și de a atinge Obiectivele Globale. Scopul principal al programului derivă din viziunea UNDAF 2018-2022 privind o țară lipsită de sărăcie și corupție, cu inegalități reduse și o consolidare a coeziunii și incluziunii sociale, în care drepturile omului, egalitatea de gen, statul de drept, durabilitatea mediului și bunăstarea populației, în pofida diviziunii conflictului, sunt cultivate și respectate. PNUD va contribui la trei dintre cele patru rezultate ale UNDAF:
  • Guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen;
  • Creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă;
  • Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător.