Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede, cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut

Statut:Activ
Durată:2020 – 2027
Buget:913.242 USD
Donator:Facilitatea Globală de Mediu 
Acoperire:Republica Moldova
Beneficiari:Ministerul Mediului
Domeniu de intervenție:Schimbare a climei, mediu și energie
Parteneri:Ministerul Mediului, autoritățile locale
Document de proiect:Conservarea și gestionarea durabilă a zonelor umede, cu accent pe zonele cu valoare naturală ridicată din bazinul râului Prut
Vezi pagina de transparență a proiectului.

 

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului este de a obține integritatea ecologică a principalelor zone umede din luncile inundabile din bazinul râului Prut, asigurând o stare ecologică pozitivă a biodiversității, a resurselor de teren și de apă, precum și a serviciilor ecosistemice. Acest obiectiv va fi atins prin norme privind debitul minim de mediu și repararea hidrologică a zonelor umede în declin, precum și prin consolidarea managementului zonelor protejate care găzduiesc habitatele valoroase ale zonelor umede și speciile cheie.

Investiția GEF se va baza pe o abordare integrată de gestionare a bazinului hidrografic care asigură continuitatea serviciilor ecosistemice ale zonelor umede care oferă un mediu de trai în bazinul hidrografic Prut pe aproximativ 20.803 ha de zone umede de mare valoare din Rezervația Biosferei Prutului de Jos, Rezervația naturală Pădurea Domnească și luncile inundabile din regiune. Reparația hidrologică a luncii inundabile a râului Camenca, prevăzută în proiect, va aduce anual 8,3 milioane de m3 de apă în plus pentru a alimenta zonele umede în declin din secțiunea mediană a râului Prut, asigurând supraviețuirea a aproximativ 11.175 ha de habitate valoroase din luncile inundabile, chiar și în condițiile unui scenariu sever a deficitului de apă ca urmare a schimbărilor climatice.

Îmbunătățirea, cu ajutorul proiectului, a cadrului juridic și a celui financiar pentru zonele umede și ariile protejate va permite gestionarea durabilă a zonelor umede din bazinul Prutului, care găzduiesc specii de păsări acvatice migratoare de importanță globală, cum ar fi bâtlanii, egretele, lopătarii, ibișii, care trăiesc și se hrănesc în aceste zone.  

Activitățile demonstrative ale proiectului și cadrul de reglementare consolidat vor deschide calea pentru o abordare mai sistematică pentru îmbunătățirea stării zonelor umede. Implicarea sectorului privat și consolidarea cunoștințelor privind certificarea voluntară de mediu și „ecologizarea" întreprinderilor, precum și consolidarea cadrului de reglementare și a aplicării legislației vor reduce pericolele pentru valorile biodiversității care provin din utilizarea sectorială a terenurilor și a resurselor (agricultură, silvicultură, industria alimentară, exploatarea petrolului). Sprijinirea accesului comunităților locale la finanțări accesibile pentru dezvoltarea întreprinderilor va contribui la reducerea presiunii asupra resurselor naturale.  

Obiective:

 • Obținerea integrității ecologice a principalelor zone umede din luncile inundabile, asigurând o stare ecologică pozitivă a biodiversității, a resurselor de teren și de apă, precum și a serviciilor ecosistemice;
 • Contribuirea la îmbunătățirea cadrului de reglementare și la asigurarea conservării și gestionării durabile a biodiversității zonelor umede;
 • Îmbunătățirea protecției Zonelor Cheie de Biodiversitate prin creșterea eficacității de gestionare a zonelor umede protejate existente și prin promovarea abordărilor participative și a implicării comunităților locale în gestionarea resurselor naturale locale;
 • Sprijinirea comunităților locale din Rezervația Biosferei Prutului de Jos pentru a dezvolta și implementa inițiative locale care să le îmbunătățească condițiile de trai;
 • Creșterea gradului de conștientizare la nivel local și național cu privire la problemele legate de gestionarea zonelor umede și a comunităților locale.

Rezultate scontate:

 • Un mediu fiduciar și financiar mai bun pentru a asigura reziliența pe termen lung a ecosistemelor zonelor umede;
 • Dezvoltarea capacităților Fondului Ecologic Național de a prioritiza finanțarea conservării și utilizării durabile a zonelor umede;
 • Strategii de dezvoltare locală compatibile cu biodiversitatea în raioanele vizate, elaborate și în curs de implementare;
 • Îmbunătățirea cartografierii și a managementului Rezervației Biosferei Prutului de Jos (inclusiv asistență pentru integrarea acesteia în Rezervația Biosferei trilaterală cu Ucraina și România) și a Rezervației Naturale Pădurea Domnească;
 • Unități de management și comunități din zonele protejate vizate dezvoltate să respecte/aplice regimurile de management/zone tampon, să asigure o monitorizare adecvată a biodiversității și a ecosistemelor cheie din zonele umede, să întreprindă activități de conservare axate pe specii și să patruleze în zonele protejate;
 • Refacerea fâșiilor forestiere riverane (prin regenerare asistată sau reîmpădurire, după posibilități), care acționează ca o barieră pentru scurgerile agricole și de deșeuri în Prutul de Jos, în rețeaua lacurilor Manta-Beleu;
 • Contribuție la eforturile de restaurarea  ecosistemelor forestiere inundabile de mare valoare din Pădurea Domnească prin optimizarea regimului de inundații în bazinul râului Camenca și reglarea nivelului freatic;
 • Consolidarea capacităților Grupului de Acțiune Locală „Prutul de Jos" și a antreprenorilor locali de a implementa inițiative locale de dezvoltare favorabile biodiversității;
 • Pachete eco-turistice pentru rutele de vin/gastronomie adaptate pentru a încorpora observarea biodiversității în cel puțin două comunități;
 • Campanie de sensibilizare adresată autorităților centrale și locale/factorilor de decizie și instruiri organizate la nivel local și regional;
 • Elaborarea, lansarea și diseminarea produselor și a serviciilor sensibile la dimensiunea de gen privind tematica abordată în cadrul proiectului.
AniBuget
GEF
2023395.843 USD