Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của Người khuyết tật ở Việt Nam

Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của Người khuyết tật ở Việt Nam

12 March, 2023

Báo cáo Phân tích Bối cảnh thực thi Quyền của NKT ở Việt Nam cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng điều phối các nguồn lực đang tăng lên, quá trình số hóa, cũng như khả năng chuyên môn của tất cả các bên liên quan, để hiện thực hóa tầm nhìn với các tham vọng lớn về NKT. Chính phủ Việt Nam cam kết rõ ràng về công tác hòa nhập khuyết tật trong nỗ lực đạt được Chương trình nghị sự 2030 và các MTPTBV. Khung quốc gia bước đầu đã được đưa ra và đang trong quá trình hoàn thiện. Nhiều cơ hội trong các lĩnh vực cải cách pháp luật, nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, lập kế hoạch và thực hiện để khắc phục những khó khăn hiện có. Trọng tâm chung được đặt vào công tác điều phối, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Điều này đồng nghĩa với việc các bên liên quan bao gồm đại diện chính phủ ở tất cả các cấp, NKT, các tổ chức của và vì NKT, khối tư nhân, các tổ chức của Liên hợp quốc và các đối tác phát triển khác sẽ có vị thế phù hợp trong hợp tác và cải thiện cuộc sống của tất cả các NKT trên toàn quốc.

Báo cáo phân tích bối cảnh này được các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam thực hiện dưới sự điều phối của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và sự đóng góp kỹ thuật của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) trong mối quan hệ đối tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và các tổ chức của và vì NKT. Báo cáo cho thấy bề rộng của các vấn đề cần được giải quyết để đảm bảo NKT không bị bỏ lại phía sau và tiềm năng của họ được hỗ trợ để phát huy tối đa. Dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và các hội thảo tham vấn, những khuyến nghị của báo cáo này sẽ nêu bật các lĩnh vực cần nghiên cứu thêm và các bước thực thi trong tương lai.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics