Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2023

2 April, 2024

Ấn phẩm Báo cáo PAPI 2023 đánh dấu chặng đường 15 năm liên tục phát triển của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) từ 2009 đến 2023. Báo cáo thể hiện cảm nhận, trải nghiệm, ý kiến và kỳ vọng của 19.536 người dân trên khắp Việt Nam về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước, quản trị địa phương và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền, thông qua khảo sát PAPI được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2023. Những người dân tham gia khảo sát PAPI đại diện cho công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thuộc nhiều thành phần nhân khẩu học khác nhau, được chọn ngẫu nhiên từ các đơn vị thôn/tổ dân phố/ấp/bản/buôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được chọn mẫu thông qua phương pháp phân tầng và xác suất theo quy mô dân số (PPS).

PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử. 

Tương tự như các báo cáo PAPI thường niên trước, Báo cáo PAPI 2023 gồm ba chương chính. Chương 1 trình bày kết quả phân tích tổng quan hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia năm 2023. Chương 2 được dành riêng để trình bày kết quả khảo sát về nhận thức và trải nghiệm của người dân với quản trị điện tử trong năm 2023, có so sánh với kết quả của hai năm 2021 và 2022. Chương 3 trình bày kết quả phân tích dữ liệu ở cấp độ chỉ tiêu, nội dung thành phần và chỉ số nội dung cấu thành Chỉ số PAPI 2023, giúp chính quyền các tỉnh/thành phố nhìn lại kết quả phục vụ nhân dân trong năm thứ ba của nhiệm kỳ 2021-2026.