Viet Nam

Procurement

 

Nguyên tắc làm việc của UNDP

Mua sắm là hoạt động quan trọng của UNDP vì gần 85% kinh phí của tổ chức này đã được chi cho việc mua sắm. Vì vậy, mục tiêu của Đơn vị Mua sắm là cung cấp các dịch vụ mua sắm chất lượng cao và hiệu quả, hỗ trợ/tư vấn cũng như đào tạo về mua sắm cho Văn phòng UNDP tại Việt Nam, các dự án do quốc gia thực hiện, Ngôi nhà xanh chung của Một LHQ và các cơ quan khác của LHQ, đồng thời vẫn tuân thủ các nguyên tắc căn bản về mua sắm của UNDP: đồng tiền bỏ ra mang lại giá trị cao nhất, công bằng/sòng phẳng, minh bạch và cạnh tranh có hiệu quả. Ngoài ra, Đơn vị Mua sắm còn cung cấp các dịch vụ sau đây: (i) Quản lý các bên cung cấp hàng hóa/dịch vụ; (ii) Chuyển giao thiết bị; (iii) Kiểm tra đột xuất việc mua sắm; (iv) Thanh lý các tài sản giá trị cao; (v) Lập kế hoạch duy trì hoạt động trong tình huống khẩn cấp cho Văn phòng UNDP; và (vi) Đảm bảo an ninh cho Văn phòng.