Việt Nam

Những lĩnh vực hoạt động chính

Giải pháp tích hợp phù hợp với các ưu tiên của Việt Nam và Khung chiến lược của UNDP

UNDP giúp Việt Nam xây dựng chính sách, kỹ năng lãnh đạo, tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác, năng lực thể chế, và xây dựng khả năng chống chịu để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. Văn kiện chương trình quốc gia hiện nay cho giai đoạn 2022-2026 được thiết kế phù hợp với các ưu tiên Việt Nam đề ra trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (2021-2030), và Khung chiến lược của UNDP (2022-2026). Chương trình của UNDP nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, được dẫn dắt bởi Khung chiến lược của UNDP và được hỗ trợ bởi ba yếu tố: Đổi mới sáng tạo mang tính chiến lược, Số hóa, và Tài chính cho phát triển.

Hoạt động của chúng tôi tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: