Photo: UNDP Viet Nam/Tran Vinh Nghia

Cơ chế tiếp nhận phản hồi

Cơ chế tiếp nhận phản hồi hỗ trợ cá nhân và đơn vị chịu ảnh hưởng từ dự án, bao gồm các bên liên quan, chính phủ, và các đối tác khác cùng giải quyết các mối quan ngại và tranh chấp. Cơ chế này hoạt động khi quy trình tham vấn và tiếp cận với các bên liên quan của Đối tác Thực hiện và UNDP tại cấp dự án chưa giải quyết thành công các vấn đề đáng quan ngại.

Bất kỳ cá nhân hoặc cộng đồng nào có nguy cơ chịu ảnh hưởng từ dự án do UNDP hỗ trợ đều có thể yêu cầu Cơ chế tiếp nhận phản hồi nếu họ đã nêu lên mối quan ngại với các Đối tác Thực hiện và/hoặc UNDP thông qua các kênh tham vấn và tiếp cận chính thức với các bên liên quan và không hài lòng với câu trả lời. Yêu cầu phải liên quan đến dự án do UNDP hỗ trợ và có thể tác động tới môi trường hoặc xã hội, đồng thời phải xác định Người yêu cầu đã hoặc có thể bị ảnh hưởng bất lợi như thế nào bởi dự án hoặc chương trình của UNDP.

Cá nhân hoặc đơn vị có thể gửi yêu cầu qua điện thoại, bưu điện, email hoặc các kênh mạng xã hội như dưới đây:

Qua điện thoại:
(+84 4) 38 500100

Qua bưu điện:
Số 304 Phố Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Qua email:
Stakeholder.response.vn@undp.org

Qua các kênh mạng xã hội:
https://www.facebook.com/undpvietnam/ 

Nếu một cá nhân hoặc cộng đồng lo ngại về khả năng trả lời yêu cầu công bằng và hiệu quả của Văn phòng UNDP tại Việt nam, họ có quyền lựa chọn gửi yêu cầu trực tiếp đến Cơ chế tiếp nhận phản hồi tại Trụ sở Chính của UNDP tại New York. Yêu cầu có thể được gửi đến Cơ chế tiếp nhận phản hồi qua Internet hoặc qua đường bưu điện theo mô tả tại đây: Cơ chế tiếp nhận phản hồi | Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (undp.org)