Việt Nam

Trung tâm báo chí

 

Liên hệ về báo chí

Nguyễn Việt Lan

Điện thoại: 84 4 38500158

Email: nguyen.viet.lan@undp.org

Liên hệ về báo chí lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu

Phan Hương Giang

Điện thoại: 84 4 38500136

Email: phan.huong.giang@undp.org