Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đẩy nhanh việc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững tại Việt Nam

UNDP tại Việt Nam

UNDP giúp Việt Nam xây dựng chính sách, kỹ năng lãnh đạo, tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác, năng lực thể chế, và xây dựng khả năng chống chịu để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững. Văn kiện chương trình quốc gia hiện nay cho giai đoạn 2022-2026 được thiết kế phù hợp với các ưu tiên Việt Nam đề ra trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (2021-2030), và Khung chiến lược của UNDP (2022-2026). Chương trình của UNDP nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đẩy nhanh việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững, được dẫn dắt bởi Khung chiến lược của UNDP và được hỗ trợ bởi ba yếu tố: Đổi mới sáng tạo mang tính chiến lược, Số hóa, và Tài chính cho phát triển.

ĐỌC THÊM

Kết quả hoạt động của UNDP tại Việt Nam

300

nghìn người

dễ bị tổn thương hưởng lợi từ nhà chống lũ và cải thiện sinh kế ven biển

15

triệu người

hưởng lợi từ Chuẩn nghèo đa chiều mới cao hơn do UNDP và Bộ LĐ-TBXH đồng xây dựng

27

triệu người

đã nhận được các gói bảo trợ xã hội của Chính phủ, nhờ sự hỗ trợ của UNDP về chuyển đổi kỹ thuật số và đánh giá tác động COVID-19.

320

nghìn người

tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý

450

nghìn người

ở các khu vực ô nhiễm bom mìn tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về rủi ro bom mìn

200

nghìn công dân

tham gia đánh giá về quản trị công và đưa tiếng nói của họ đến với chính phủ thông qua khảo sát PAPI