Nghiên cứu chính sách và thực tiễn về mức độ công khai ngân sách nhà nước và sự tham gia của người dân vào chu trình ngân sách

Nghiên cứu chính sách và thực tiễn về mức độ công khai ngân sách nhà nước và sự tham gia của người dân vào chu trình ngân sách

27 August, 2023

Báo cáo “Nghiên cứu chính sách và thực tiễn về mức độ công khai ngân sách nhà nước và sự tham gia của người dân vào chu trình ngân sách tại Việt Nam” do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) chủ trì đã hoàn thành với sự thực hiện của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS) và Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI) dưới sự hỗ trợ của UNDP tại Việt Nam qua Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). Nghiên cứu nhằm mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân và tính minh bạch trong lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách nhà nước ở Việt Nam vì một nền quản trị công hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là rà soát, so sánh các thực tiễn tốt trong việc thực hiện công khai ngân sách ở cấp tỉnh (bao gồm cả quan sát ở cấp dưới tỉnh của các tỉnh khác nhau có mức độ minh bạch và công khai khác nhau dựa trên các chỉ số đo lường được) và sự tham gia của người dân trong việc lập kế hoạch và giám sát ngân sách nhà nước địa phương ở Việt Nam, từ đó đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Luật NSNN năm 2015 trong thời gian tới.