Gender-gönükdirilen çemeleşmäni saglygy goraýyş ulgamyndaky taslamalara birikdirmek

Gender-gönükdirilen çemeleşmäni saglygy goraýyş ulgamyndaky taslamalara birikdirmek

March 22, 2023

Gender deňsizligi dünýädäki aýal-gyzlara deň derejede täsir edýär. Gender deňsizligi her bir adamyň ömrüne saglygyna täsir edýär. Şonuň üçin häzirki zaman saglygy goraýyş ulgamy dürli ýaşdaky we toparly zenanlaryň we erkekleriň dürli zerurlyklaryny we ýagdaýlaryny yzygiderli kesgitlemeli we göz öňünde tutmalydyr.

Bu neşir, saglyk taslamalaryna gender gönükdirilen çemeleşmeleriň ornaşdyrylyş nazaryýeti beýan edýär we BMGÖM-iň saglygy goraýyş pudagynda  gender deňligini öňe sürmekdäki roluna ünsi çekýär. BMGÖM we hyzmatdaşlar hiç kimi galdyrman, saglygy goraýyş pudagynda  gender päsgelçiliklerini ýoldan aýyrmagy dowam etdirerler we saglygy goraýyşyň ähliumumy gurşawyna ýetmek üçin inklýuziw ýörelgelerine eýererler.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals
Topics