Biziň wezipämiz

BMGÖM planetany goramak bilen bir hatarda garyplygy ýok etmek üçin 170 ýurtda we sebitde işini alyp barýar. Biz ýurtlara ösmeklerini dowam etdirmekleri üçin netijeli meýilnamalary işläp düzmäge, başarnyklary we hyzmatdaşlygy ösdürmäge, şeýle hem edaralary gurmaga ýardam edýäris.

Wakalar

Biziň täsirimiz

$30

million

2010-njy ýyldan bäri Global gaznasy Milli inçekesel maksatnamasyna goldaw bermek üçin maýa goýdy

$25

million

soňky 5 ýylda daşky gurşawy goramak we howanyň üýtgemegine garşy göreşmek üçin maýa goýuldy

$45

million

2016-njy ýyldan bäri Hökümet saglygy goraýyş babatyndaky bilelikdäki taslamalara goldaw berdi

$12

million

2021-2025-nji ýyllar aralygynda Demokratik Dolandyryş taslamalary üçin meýilleşdirilen býudjet

50,000

ýerli daýhanlar

suwy we ýeri tygşytly peýdalanmak üçin mümkinçilikleri ýokarlandyrmak

50

%

Demokratik Dolandyryş taslamalary Hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýär (2021)