2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda kliniki barlaghana hyzmatlaryny güýçlendirmek

“2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda kliniki barlaghana hyzmatlaryny güýçlendirmek” taslamasy, milli saglyk ulgamlarynyň keselleriň kliniki barlaghana diagnostikasy pudagynda kuwwatyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Taslama, umumy ýokanç keseller, ýokanç däl keseller, hirurgiýa, adatdan daşary ýagdaýlar, enelere we çagalaryň saglygy we başgalar ýaly iň köp ýaýran keselleri takyk we wagtynda anyklamak üçin elýeterliligi, ygtybarlylygy we iň häzirki zaman laboratoriýa synagyny üpjün etmek üçin saglygy goraýyş hyzmatlaryna goldaw berer. 

BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekili Hanym Narine Saakýan

"Ýurtda saglygy goraýyşyň ähliumumy gurşawyny üpjün etmek we milli saglyk ulgamynyň pandemiýa we ýiti kesellere durnuklylygyny güýçlendirmek, täsirli netijeleri görkezýän hyzmatdaşlygymyzyň esasy ugurlaryndan biridir. Diňe saglygy goraýyş pudagynda geçen we häzirki hyzmatdaşlygymyzyň mukdary takmynan 150 million ABŞ dollaryna barabardyr we bu serişdeleriň köpüsini Türkmenistan hökümeti berýär "

 

Bu taslama ilatyň köpüsine hyzmat edýän başlangyç saglygy goraýyş barlaghanalaryna goldaw berer diýip belläp geçmek möhümdir. Ilkinji lukman-sanitar kömegi (ILSK) derejesinde ýaşaýan ýerine ýakyn ýerde laboratoriýa hyzmatlarynyň bolmagy gender päsgelçiliklerini azaldar we zenanlar we gyzlar üçin laboratoriýa synaglarynyň doly toplumyna, şol sanda göwrelilik, çaga dogurmak we dogurmakdan soňky döwürde laboratoriýa synaglaryna deň mümkinçilik berýär. Taslama, esasanam ILSK-e ýok bolsa, hyzmatlaryň bahasyny we transport çykdajylaryny azaltmak arkaly laboratoriýa hyzmatlaryndan peýdalanýan ejiz adamlara kömek eder.

Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan takmynan bu taslamalaryň ikisiniň hem saglygy goraýyşyň ähliumumy gurşawyna (SÄG) we Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegine möhüm goşant goşmagyna garaşylýar.

Impact

START DATE

February 2023

END DATE

December 2024

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Turkmenistan

IMPLEMENTING PARTNER

UNDP

DONORS

GOVERNMENT OF TURKMENISTAN

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

TOTAL CONTRIBUTIONS

$18,030,000

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2023$7,139,308

2024$647,200

Full Project information