2023-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek, ene we çaganyň saglygy üçin zerur dermanlar bilen üpjün etmek

“2023-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistanda ýokanç däl keselleriň öňüni almak we bejermek, ene we çaganyň saglygy üçin zerur dermanlar bilen üpjün etmek” taslamasy, milli saglyk ulgamynyň ÝDK-lere, seýrek kesellere garşy göreşmek hem-de Türkmenistanda ene we çaga saglygyny gowulandyrmak maksady bilen güýçlendirmek.

BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekili Hanym Narine Saakýan

"BMGÖM bilen Türkmenistan Hökümetiniň arasynda ýurduň saglygy goraýyş ulgamyny güýçlendirmek üçin hyzmatdaşlygyň giňelendigini bellemekden hoşal, bu durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde strategiki hyzmatdaş hökmünde BMGÖM-ä bolan ynamyň artýandygyny görkezýär".

 

Taslama, ÝDK we beýleki keselleri bejermek üçin derman satyn almak arkaly ýokary hilli we elýeterli dermanlara elýeterliligi üpjün eder. Taslama, 2020-2021-nji ýyllar üçin ÝDK-lerde ilkinji BMGÖM/TSGDSM taslamasy tarapyndan başlanan derman satyn almalaryny dowam etdirer. Taslamanyň şulary öz içine alýandygyny bellemek möhümdir: 1) dünýäde gaty gymmat bolan seýrek we orfan keseller üçin dermanlar bilen üpjün etmek, bu hassalary maliýe kynçylyklary sebäpli has ejizleşdirýär, 2) ÝDK hassalary üçin dermanlar bilen üpjün etmek, şol sanda iň ejiz ilat toparlarynyň arasynda; 3) göwrelilik, çaga dogurmak we dogurmakdan soňky döwürde aýallar üçin dermanlar bermek arkaly aýallaryň saglygyna goşant goşmak.

Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan takmynan bu taslamalaryň ikisiniň hem saglygy goraýyşyň ähliumumy gurşawyna (SÄG) we Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegine möhüm goşant goşmagyna garaşylýar.