BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň Lebap welaýatyna iş sapary

April 27, 2023

BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekiliniň Lebap welaýatyna iş sapary

BMGÖM Türkmenistanda

BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekili hanym Narine Saakýan ilkinji iki günlük iş saparyny 2023-nji ýylyň 24-nji aprelinden 26-njy apreline çenli Global Ekologiki Gaznasy (GEF) tarapyndan maliýeleşdirilýän hem-de BMGÖM we Türkmenistanyň Oba hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan durmuşa geçirilýän "Aral deňziniň basseýninde ýer baýlyklaryny we ýokary tebigy ekosistemalary gorap saklamak we durnukly dolandyrmak" (Aral taslama).

Saparyň ilkinji gününde hanym Saakýan Lebap welaýatynyň häkimi Şohrat Amangeldiýew we weýaýat administrasiýasynyň beýleki wekilleri bilen duşuşdy. Duşuşykda taraplar agzalan taslamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi we ýurduň ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryny durmuşa geçirmek we hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlary we Durnukly ösüş üçin 2030-njy ýyl üçin gün tertibi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşykdan soň hanym Saakýan: "Duşuşykda BMGÖM ýurt meýilnamasynyň we Türkmenistan hökümetiniň 2021-2025-nji ýyllardaky maksatlaryna laýyklykda welaýatyň ösüşi bilen baglanyşykly möhüm meseleleri gozgadyk" -diýdi. "Ýerli häkimiýetleriň berýän uly goldawyna ýokary baha berýäris we milli hyzmatdaşlarymyz we sebitiň ilaty bilen oba hojalyk jemgyýetlerinde klimatyň üýtgemegine durnukly ýaşaýyş üpjünçiligini üpjün etmek üçin ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdireris."

25-nji aprelde BMGÖM-nyň hemişelik wekili çäginde Türkmenistan bilen Aral deňziniň ýurtlarynyň arasynda serhetüsti suw hyzmatdaşlygyny ösdürmekde tejribe alyşmagy we Aral deňzini tygşytlamak boýunça halkara gaznasynyň (IFAS) häzirki işleri barada gyzyklanýan taraplara habar bermegi maksat edinýän BMGÖM-iň Aral taslamasynyň Suw diplomatiýasy boýunça milli seminaryň açylyşyna gatnaşdy.

"Suw diplomatiýasynyň ösüşi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda suw dolandyryşy babatynda durnukly we parahatçylykly kararlar kabul etmek üçin hyzmatdaşlygy ösdürmegiň açarydyr" -diýip, hanym Saakýan Türkmenabatda BMGÖM-iň seminarynyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda belläp geçdi. "Hyzmatdaşlarymyz bilen bilelikde Aral deňziniň krizisiniň ýaramaz täsirlerinden ejir çeken ýerli jemgyýetleriň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin suwy durnukly dolandyrmak üçin milli mümkinçiliklerimizi güýçlendirmek isleýäris."

Lebap welaýatyna eden iş saparynyň çäginde hanym Narine Saakýan, 2022-nji ýylyň başynda tamamlanan BMGÖM-iň “Türkmenistanyň gurak sebitlerinde oba hojalyk jemgyýetleriniň klimata durnukly ykdysady durmuşyny goldamak” taslamasynyň birnäçe synag meýdançalaryna, şol sanda oba hojalykda innowasiýa we döwrebap çemeleşmeleri ulanylýan ýerli teplisalara we baglara baryp gördi. Hanym Saakýan, tamamlanan taslamanyň netijeliligi we netijeleriniň ýerli jemgyýetiň durmuşyna edýän täsiri barada ýerli daýhanlar - Ykdysady taýdan durnukly uýgunlaşma meýilnamalaşdyryş toparynyň agzalary we BMGÖM taslamasyndan peýdalanýanlar bilen duşuşdy.

Saparyň dowamynda BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekili Seýdi şäheriniň Dänew etrabynda ýerleşýän Amyderýa döwlet goraghanasyna hem baryp gördi. Goraghananyň administrasiýasy bilen geçirilen duşuşykda tebigaty goramak edaralarynyň işgärlerini taýýarlamak we biodürlüligi goramak, ekoturizmi ösdürmek, brakonerlik bilen göreşmek, haýwanlaryň migrasiýasy, ekologiýa kanunlaryny ulanmak we ýerine ýetirmek üçin ekologiki koridorlary döretmek ýaly ugurlarda hünärlerini ýokarlandyrmak maksady bilen goraghananyň çäginde Okuw merkezini döretmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Amyderýa döwlet goraghanasyna eden saparynyň çäginde hanym Saakýan bag ekmek çäresine we zaýalanan öri meýdanlaryny dikeltmek we Lebap welaýatdaky tokaýlary gorap saklamak boýunça tagallalaryny birleşdirmek maksady bilen BMGÖM taslamasynyň kömegi bilen dörediljek nahal ösdürip ýetişdirmek üçin pitomnigiň düýbüni tutmaga gatnaşdy.