Çölleşmek we gurakçylyk güni 2023 mynasybetli #HerLand #HerRights neşir bäsleşigi

June 16, 2023

BMGÖM Türkmenistanda 17-nji iýunda Çölleşmek we Gurakçylyk güni mynasybetli neşir bäsleşigini başlaýar

Maksady:

Çeperçilik bäsleşiginiň maksady çölleşmek, topragyň hasyllylygynyň peselmegi we çölleşmäge alyp barýan ýerleriň zaýalanmagy bilen baglanyşykly ekologiýa meselelerine ünsi çekmek we ýer zaýalananda we suw az bolanda zenanlaryň nähili ejir çekýändigini görkezmek. Bäsleşik, miraslyk we hyzmatlara we çeşmelerden peýdalanmak hukugyna päsgel berýän diskriminasiýa amallaryna sezewar bolýan zenanlaryň kynçylyklaryny ýüze çykarmaga, şeýle hem ýer ekosistemalaryny, şol sanda tokaý ekosistemalaryny goramaga çagyrýar.

Bäsleşik, UNCCD-iň aýal-gyzlaryň ýerüsti dolandyryşa goşýan goşantlarynyň üstünlikli mysallaryny öňe sürmek we dünýädäki aýal-gyzlaryň ýer hukuklaryny öňe sürmek üçin goldaw toplamak üçin başlaýan #HerLand global kampaniýasynyň bir bölegidir.

Neşir etmek bäsleşiginiň meseleleri:

Bäsleşik, tokaýlaryň ekosistema hökmünde ähmiýetiniň beýany bolan we ýerleri dikeltmekde we gurakçylygy dolandyrmakda aýal-gyzlaryň roluny görkezýän posterleri ýa-da beýleki çap edilýän materiallary kabul edýär. Poster infografika, tablisalary, suratlary ýa-da çyzgylary öz içine alyp biler.

Görkezilmeli maglumat: Gatnaşyjynyň doly ady, ýaşy, guramanyň ady (bar bolsa), telefon belgisi we e-poçta salgysy.

Bäsdeşligiň talaplary:

  • Gatnaşýanlar Türkmenistanyň raýatlary bolmaly (14-25 ýaş aralygy);
  • Bäsleşige hödürlenen neşirler diňe gatnaşyjy tarapyndan düzülmelidir (mazmunyň awtory bolmaly);
  • Neşirler eserler türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde PDF görnüşinde tabşyrylmaly;
  • Tabşyrylan eserleriň hemmesi asyl nusgada bolmaly, göçürme bilen ýazylan eserler kabul edilmez;
  • Neşir üçünji taraplaryň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozmaly däldir;
  • Neşirler 10-njy iýula çenli kabul edilýär.

Ýazgylara BMGÖM, Türkmenistanyň Tebigaty Goramak Jemgyýeti we Tebigy Kuwat, Eko-durmuş we Ynanç wepa jemgyýetleri tarapyndan wekilçilik edilýän eminler, mowzugyň täsiri, döredijiligi we ýerlikliligi taýdan baha bererler.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 17-nji iýunyndan 10-njy iýuly aralygynda geçirilýär.

Ähli materiallary bäsleşigiň guramaçylyk komitetine tabşyrmaly: 2023-nji ýylyň 10-njy iýulyna ÇENLI, undptm@gmail.comelektron poçtasyna ýa-da Aşgabat, BMG binasy, Arçabil, 21, 744036 salgysy boýunça poçta arkaly tabşyrylmaly. Habarlaşmak üçin: aragatnaşyk hünärmeni Döwlet Rejepow, undptm@gmail.com, Tel.: (99312) 488325, Faks: (99312) 488311.

Bäsleşigiň ýeňijilerini baýraklar we minnetdarlyk şahadatnamalary bilen sylaglamak dabarasy 2023-nji ýylyň 12-nji awgustynda, BMG binasynda Ýaşlar gününde geçiriler. Bäsleşigiň ýeňijileri 2024-nji ýylyň 21-nji martynda Halkara tokaý gününe bagyşlanan eko-kampaniýa gatnaşmak üçin Lebap welaýatyna hem çagyrylar. Saýlanan posterler, klimatyň üýtgemegine garşy göreşde aýal-gyzlaryň roluny görkezmäge bagyşlanan eko-kampaniýanyň çäginde guralan serginiň bir bölegi bolar.