“Tokaýlar we innowasiýalar” infografikler bäsleşigi

2024-nji ýylyň 21-nji martynda Halkara Tokaýlar güni mynasybetli

March 21, 2024
“Köp sanly bähbitleriň alynmagy üçin Aral deňziniň giňişliginde ýer serişdelerini we ýokary tebigy gymmatlygy bolan ekoulgamlary gorap saklamak we durnukly dolandyrmak” BMGÖM/GEF taslamasy, 2024-nji ýylyň 21-nji martynda Halkara Tokaýlar güni mynasybetli Türkmenistanda “Tokaýlar we innowasiýalar” infografikler bäsleşigini başlaýar.

Maksady:

Bäsleşigiň maksady çölleşmäge alyp barýan topragyň hasyllylygynyň peselmegi we ýerleriň zaýalanmagynyň daşky gurşaw meselelerine ünsi çekmek we ýerleriň zaýalanmagynyň we tokaýlar üçin suw ýetmezçiliginiň netijelerini görkezmek. Bäsleşik, tokaý dolandyryşynda innowasion çemeleşmeler we tejribeler barada habardarlygy ýokarlandyrmagy, şeýle hem tokaýlary goramagyň we durnukly peýdalanmagyň ähmiýetine ünsi çekmegi maksat edinýär. Bäsdeşlik, ýerüsti ekoulgamlary, şol sanda Türkmenistanyň tokaý ekoulgamlaryny gorap saklamak bilen baglanyşykly meselelere seredýär.

Bäsleşik, BMG Baş Assambleýasy tarapyndan 2012-nji ýylda döredilen şu ýyl “Tokaýlar we innowasiýa” mowzugy bilen geçirilýän Halkara Tokaýlar Gününi mynasybetli geçirilýär.

Bäsleşik meseleleri:

Bäsleşige gatnaşmak üçin tokaýlaryň möhüm ekoulgamlar hökmünde beýan edýän we Türkmenistanyň tokaýlary barada statistik maglumatlary görkezjek çap edilýän materiallar (broşýuralar, kitapçalar) kabul edilýär.

Görkezmeli: gatnaşyjynyň doly ady, ýaşy, guramanyň ady (gedişli bolsa), telefon belgisi we elektron poçta salgysy.

Bäsleşigiň talaplary:

• Gatnaşýanlar Türkmenistanyň raýatlary bolmaly (18-35 ýaş aralygy);

• Ähli işler türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde PDF görnüşinde tabşyrylmaly;

• Infografikanyň mowzugy tokaý dolandyryşyndaky täzelikler bilen baglanyşykly bolmaly;

• Infografika açyk, düşnükli we maglumatly bolmaly;

• Ähli tabşyrylan işler ygtybarly maglumatlary we olaryň çeşmelerini ulanmalydyr (resmi çeşmeleri görkezilmedik işler kabul edilmeýär).

Arzalar 2024-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli kabul ediler.

Işlere BMGÖM, Ynanç Wepa, Ýaş Tebigatçy, Tebigy Kuwwat, Eko-Durmuş guramalary tarapyndan wekilçilik edilýän eminler tarapyndan berlen maglumatlaryň hilini we aýdyňlygyny, maglumatlaryň we çeşmeleriň ygtybarlylygyny, döredijiligi we özboluşlylygyny hasaba almak bilen baha berler. 

Ähli zerur materiallar elektron poçta bilen undptm@gmail.com ýa-da poçta bilen aşakdaky adrese iberilmelidir: Aşgabat, BMG binasy, Arçabil, 21, 744036, 2024-nji ýylyň 10-njy maýyna çenli. Habarlaşmak üçin: BMGÖM Aral taslamasynyň gatnaşyklary boýunça hünärmen Döwlet Rejepow: registry.tm@undp.org, tel.: (99312) 488325, faks: (99312) 488311.

Bäsleşigiň ýeňijilerini BMGÖM Aral  taslamasyndan baýraklar we şahadatnamalar bilen sylaglamak dabarasy 2024-nji ýylyň 5-nji iýuny - Bütindünýä daşky gurşaw güni BMG-nyň binasynda geçiriler. Bäsleşigiň ýeňijileriniň işleri, Türkmenistanyň tokaý ekoulgamlary barada jemgyýetçiligiň habardarlygyny ýokarlandyrmak maksady bilen maglumat materiallaryny neşir etmek üçin saýlanar.