Türkmenistandaky BMGÖM Türkmenistanyň ýaşlarynyň Durnukly ösüşe getnaşygyna goldaw bermek üçin “TurkmenYouth4SDGs” okuw sapaklaryna başlady.

April 9, 2024
BMGÖM Türkmenistanda

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Ösüş Maksatnamasy, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty bilen bilelikde 2030-njy ýyldaky Durnukly ösüş gün tertibine Türkmenistanyň talyp ýaşlaryny çekmek üçin “TurkmenYouth4SDGs” atly okuw sapaklarynyň tapgyryna başlady.

BMG-niň binasynda iki mün ýigrimi dördünji ýylyň sekizinji aprelinde geçirilen ilkinji sessiýa Bütindünýä saglyk gününe bagyşlandy we DÖM üçe ýetmek üçin BMGÖM-iň Türkmenistanyň Hökümeti bilen hyzmatdaşlygyna bagyşlandy: “Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we hemmeleriň ähli ýaşlarda abadançylygyna goldaw bermek.”

Duşuşykda BMGÖM-iň hünärmenleri talyplara Türkmenistanda saglygy goraýyş boýunça bilelikdäki taslamalar barada gürrüň berdiler. BMGÖM-iň global ymtylmalara laýyklykda milli saglyk ulgamyna girizýän sanly tehnologiýalaryna syn berildi. Bu çäre, saglygy goraýyş düşünjesini ýokarlandyrmak we ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini ösdürmek üçin platforma bolup hyzmat etdi.

2010-njy ýyldan bäri BMGÖM Türkmenistanyň Hökümeti we ösüş hyzmatdaşlary bilen bilelikde ýurtda saglygy goraýyş ulgamyny berkitmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirýär.

BMGÖM Türkmenistanda