Halkara Çölleşmäge we Gurakçylyga garşy göreş güni bellemek

August 15, 2023

Halkara Çölleşmäge we Gurakçylyga garşy göreş güni bellemek

BMGÖM Türkmenistanda

2023-nji ýylyň 17-nji iýunynda Halkara Çölleşmäge we Gurakçylyga garşy göreş güni, Türkmenistandaky BMGÖM GEF tarapyndan maliýeleşdirilýän Aral deňziniň taslamasynyň çäginde hyzmatdaşlar bilen bilelikde #HerLand #HerRights global kampaniýasynyň bir bölegi bolan çölleşmek, topragyň hasyllylygynyň peselmegi we çölleşmäge alyp barýan ýerleriň zaýalanmagy bilen baglanyşykly ekologiýa meselelerine ünsi çekmek we esasanam zenanlar üçin ýer zaýalanmagynyň we suw ýetmezçiliginiň netijelerini görkezmek üçin poster bäsleşigine başlady.

Bu gün biz bäsleşigiň ýeňijilerini yglan etmegä hoşal, olaryň ajaýyp işleri ýerleriň dikeldilmegi we gurakçylyga garşy göreşde aýal-gyzlaryň roluny görkezmäge kömek etdi.

Ýeňijilerimizi tüýs ýürekden gutlaýarys:

Sofiýa Samedova and Diana Samedova - 1 ýer

Aýsoltan Çaryýewa - 2 ýer

Bakydurdy Garaýew - 3 ýer

Şeýle hem, aşakdaky kategoriýalarda Özboluşlylyk we döredijilik baýragyny alan aşakdaky bäsleşige gatnaşyjylary bellemek isleýäris:

Aýjahan Tagyýewa - "Suratlar arkaly tebigaty goramaga çagyryş";

Aýjeren Nurakowa - "Ekoulgamlary goramagyň ähmiýetine ünsi çekýän iň gowy mazmun";

Aýnura Owezmuhammedowa - "Ýaşlaryň gözi bilen ekoulgamlary goramagyň ähmiýeti barada iň gowy kitapça";

Gurbangül Saparowa - "Surat çekmek sungaty arkaly tokaýy halas etmek çagyryşy";

Ogulbibi Baýrammammedowa - "Tebigat-adam durmuş aýlanyşygy."

Baýrak gowşurylyş dabarasy Halkara ýaşlar gününiň öňüsyrasynda BMG-nyň Aşgabatdaky binasynda geçirildi. BMGÖM-iň Türkmenistandaky Maksatnama bölüminiň müdiri Röwşen Nurmuhammedow ýeňijilere baýraklar we minnetdarlyk hatlaryny gowşurdy.

Şeýle hem bäsleşigiň ýeňijileri 2024-nji ýylyň 21-nji martynda Halkara tokaý gününe bagyşlanan daşky gurşaw çäresine gatnaşmaga çagyrylar. Saýlanan eserler, klimatyň üýtgemegi şertlerinde çölleşmäge garşy göreşde zenanlaryň roluny görkezmäge bagyşlanan daşky gurşaw kampaniýasynyň çäginde guralan serginiň bir bölegi bolar.

Ýeňijileri gutlaýarys we ähli gatnaşyjylara gymmatly goşantlary üçin sag bolsun aýdýarys.

Tebigatymyzy gorap saklamak we tokaýlarymyzy goramak tagallalaryna gatnaşygyňyzy dowam ediň.