Türkmenistanda pudagara elektron maglumat alyş-çalşygynyň synag ulgamynyň durmuşa geçirilmegini öňe sürmek

“Türkmenistanda pudagara elektron maglumat alyş-çalşygynyň synag ulgamynyň durmuşa geçirilmegini öňe sürmek ” taslamasy Türkmenistanda elektron maglumat alyş-çalşygynyň synag ulgamyny ösdürmegi we ornaşdyrmagy maksat edinýär. Bu ulgam, guramalaryň arasynda bitewi we ygtybarly maglumatlary paýlaşmaga mümkinçilik berýän açyk çeşme programma üpjünçiligi we ekosistemanyň çözgüdi X-ýolda gurlar. Bu ulgam Estoniýa, Finlýandiýa, Islandiýa, Ýaponiýa, Gyrgyzystan we beýleki köp ýurtlarda özüni görkezdi.

BMGÖM, "2019-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek konsepsiýasy" we "2021-2025-nji ýyl üçin Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasy"-nda görkezilen sanly ösüş pudagynda milli ileri tutulýan ugurlaryň durmuşa geçirilmegini işjeň goldaýar. Döwlet pudagynyň sanly üýtgemegi BMGÖM-iň Türkmenistandaky işiniň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Mysal üçin, BMGÖM işewürlik proseslerini ýönekeýleşdirmegi we sazlaşdyrmagy goldaýar we import we eksport amallary wagtynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy bilen beýleki döwlet edaralarynyň arasyndaky gatnaşyklary güýçlendirýär. BMGÖM, işewür wekillerine arzalaryny onlaýn tabşyrmaga we içerki amallary awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän Statistik iş sanawyny döretmäge kömek edýär we Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky üçin “Internet bank işi” we “Mobil bank işi” amala aşyrylýar. BMGÖM we milli hyzmatdaşlar bank amallarynyň çeýeligini, tizligini we netijeliligini ýokarlandyrmak arkaly bäsdeşlik artykmaçlygyny gazanmak üçin berk binýady gurýarlar.

BMGÖM-iň Türkmenistandaky hemişelik wekili Hanym Narine Saakýan

“BMGÖM, sanly üýtgeşmeleri öňe sürmekde ýurduň ynamdar hyzmatdaşydygyna buýsanýar. Milli sanly dolandyryş ekosistemasyny döretmek üçin telekommunikasiýa gullugy bilen öňdebaryjy taslamasyny durmuşa geçirmäge buýsanýarys. BMGÖM Global Strategiki Meýilnamasynda bellenip geçilişi ýaly, sanly üýtgeşmeleri goldamak gurluş özgerişikleriň bir bölegidir we BMGÖM-iň global teklibinden peýdalanýan ýurtlaryň arasynda Türkmenistany görmekden hoşal".

 

Geljekdäki pudagara maglumatlary geçirmegiň esasy boljak elektron maglumatlary alyş-çalyş ulgamyny döretmek baradaky täze taslama, BMGÖM-iň 2022-nji ýylyň mart aýynda gol çekilen Türkmenaragatnaşyk gullugy bilen özara düşünişmek Memorandumy boýunça Türkmenistanda sanly üýtgeşmeleri çaltlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny dowam etdirer. Memorandum statistika, bank, maliýe, gümrük, raýat hasaba alyş we beýleki jemgyýetçilik hyzmatlarynda ýurduň sanly mümkinçiliklerini güýçlendirmegi maksat edinýär.