Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy: Merkezi Aziýada zenanlaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegi

The Dialogue of Women of Central Asia: Empowering women in Central Asia

pdf (1MB)

Download

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy: Merkezi Aziýada zenanlaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegi

May 2, 2023

BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň (MAÖADSM) we BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) Ýewropanyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlary boýunça sebitleýin edarasynyň başlangyjy bilen 2020-nji ýylda döredilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy bu günki gün sebitde parahatçylygy we durnuklylygy gorap saklamak ugrundaky tagallalaryň çäklerinde gender deňligi meselelerini öňe sürmäge we zenanlaryň ösüşini gazanmak üçin uzak möhletli çözgütleri işläp düzmäge gönükdirilen hemmetaraplaýyn dialog üçin täsirli sebit platformasyna öwrüldi.

Gender deňligini öňe sürmek üçin sebitleýin platforma bolan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň zenanlarynyň Dialogy zenanlaryň döredijilik we parahatçylygy dörediji mümkinçiliklerini doly amala aşyrmak we Merkezi Aziýa ýurtlarynda we bütin dünýäde parahatçylygy, abadançylygy we durnukly ösüşi pugtalandyrmak maksady bilen sebitdäki ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin bu babatda özboluşly gural bolup galýar.

Neşirde 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda Dialogyň işiniň çäginde gazanylan üstünlikler we çäreler görkezilýär.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals