Xét xử có bồi thẩm đoàn, Thỏa thuận nhận tội và Tư pháp phục hồi: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

Xét xử có bồi thẩm đoàn, Thỏa thuận nhận tội và Tư pháp phục hồi: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam

22 February, 2023

Một trong những mục tiêu chính của chiến lược quốc gia về xây dựng nhà nước pháp quyền của Việt Nam là cải thiện hệ thống tư pháp. Chính phủ Việt Nam đã làm rõ điều này bằng cách chấp nhận các khuyến nghị chu kỳ III của cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát. Các khuyến nghị này kêu gọi “... tăng cường nhà nước pháp quyền, bao gồm cả việc phát triển hơn nữa hệ thống tư pháp hình sự có tính đến quyền con người của các nghi phạm và tù nhân cũng như thúc đẩy việc quản lý công lý công bằng và minh bạch.”

Nhằm góp phần thực hiện khuyến nghị trên, nghiên cứu này tập trung thu thập các thông lệ quốc tế tốt nhất liên quan đến ba cơ chế tư pháp hình sự quan trọng và nổi bật tại các khu vực tài phán thuộc hệ thống thông luật và dân luật, bao gồm: 1) xét xử bồi thẩm đoàn hình sự (hoặc sự tham gia của hội thẩm); 2) thỏa thuận nhận tội; và 3) hòa giải (tư pháp phục hồi). Báo cáo đồng thời xem xét lại luật pháp và thực tiễn hiện hành của Việt Nam đối với từng cơ chế này. Rút ra từ các thông lệ tốt của Việt Nam và quốc tế, nghiên cứu kết luận với các khuyến nghị nhằm hỗ trợ hệ thống tư pháp Việt Nam đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia.