Cẩm nang Hướng dẫn đào tạo về Rà soát quyền con người

Cẩm nang Hướng dẫn đào tạo về Rà soát quyền con người

pdf (1MB)

Download

Cẩm nang Hướng dẫn đào tạo về Rà soát quyền con người

16 May, 2023

Cẩm nang Hướng dẫn đào tạo này cung cấp các học phần làm rõ những yếu tố cần thiết để tiến hành rà soát quyền con người bằng cách tập trung vào những nội dung cơ bản và bám sát các nguyên tắc quốc tế đã được thống nhất cũng như các thuật ngữ đã được hiểu rộng rãi.

Rà soát quyền con người yêu cầu các công ty đánh giá các tác động và rủi ro trong chuỗi giá trị của mình, đồng thời hành động một cách có trách nhiệm để ngăn chặn, giảm thiểu và giải trình các hành vi vi phạm quyền con người mà các công ty này có thể tham gia thông qua các hoạt động và mối quan hệ kinh doanh của mình.

Bản gốc (tiếng Anh) có thể truy cập tại đây