Các tình huống thực tế tại Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

Các tình huống thực tế tại Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

pdf (1MB)

Download

Các tình huống thực tế tại Việt Nam về thực hành kinh doanh có trách nhiệm

20 June, 2023

Cuốn sách này được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu thuộc các trường đại học bao gồm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh, Trường Đại học Sài Gòn và Trường Đại học Đà Lạt trong khuôn khổ Dự án “Đánh giá hiểu biết về Kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam.” Cuốn sáchra đời đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy ngày càng tăng về Kinh doanh  có trách nhiệm và quyền con người trong các cơ sở giáo dục đại học.

Nội dung của cuốn sách sách này bao gồm hai phần. Phần 1 là tổng quan những vấn đề liên quan tới thực hành kinh doanh có trách nhiệm và quyền của các bên liên quan trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Phần này cung cấp bối cảnh nhằm lựa chọn và hiểu các tình huống nghiên cứu. Phần 2 bao gồm bốn tình huống kinh doanh có trách nhiệm và quyền con người được biên soạn dựa trên các thực hành tốt hoặc chưa tốt trong hoạt động của các doanh nghiệp được nghiên cứu. Các tình huống đề cập tới: 

(i) Tăng ca và quấy rối trong các doanh nghiệp du lịch; 
(ii) Bất định trong môi trường kinh doanh và thực thi quyền con người trong doanh nghiệp; 
(iii) Lao động thời vụ, trả lương và tiền phạt người lao động thời vụ xảy ra trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh; và 
(iv) Những thực hành kinh doanh có trách nhiệm tốt trong doanh nghiệp may.