Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp

Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp

13 December, 2022

Báo cáo đấu thầu mua sắm công từ góc nhìn của doanh nghiệp là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) nhằm nhận diện các vấn đề trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công và giải quyết tranh chấp, trong đó có lĩnh vực y tế công, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động đấu thầu mua sắm công tại các địa phương.

Document Type
Regions and Countries