"#BeatPlasticPollution" wideo bäsleşigi

Bütindünýä daşky gurşaw güni, 5-nji iýun

May 17, 2023

 

BMGÖM, 5-nji iýunda Bütindünýä daşky gurşaw güni mynasybetli #BeatPlasticPollution wideo bäsleşigini başlaýar.

Maksat:

Bir surat müň söze deňdir. Bir wideo müň surata deňdir. Bu wideo bäsleşigi, plastiki hapalanmaga garşy göreşmek we planetamyzyň gözelligini we özboluşlylygyny goramak üçin her kimiň edip biljek we etmeli çärelerini ýene bir gezek görkezer. Bäsleşik, şeýle hem jemgyýetiň, milli we halkara hyzmatdaşlaryň ünsüni adamyň daşky gurşawa ýetirýän zyýanly täsirine çeker we ulularda-da, çagalarda-da gowy daşky gurşaw endikleriniň döremegine kömek eder.

Wideo bäsleşigi:

Gündelik durmuşyňyzda plastmassanyň ulanylşyny azaltmak ýa-da gaýtadan ulanmagyň usulyny görkezýän 1 wideo iberiň (iberişler bu mysallar bilen çäklenmeli däl, emma mowzuga degişli bolmaly), wideoňyzy şahsy Instagram sahypaňyzda ýerleşdiriň we bizi bellik ediň - @ undp_turkmenistan, ýa-da mümkinçiligiňiz ýok bolsa undptm@gmail.com elektron poçtamyza wideo iberip bilersiňiz. Siziň garaýşyňyzdan hödürlenen wideoňyzyň beýanynyň 2-3 sözlemini ibermegiňizi haýyş edýäris.

Wideo bäsleşiginiň talaplary:

  • Gatnaşýanlar Türkmenistanyň raýatlary bolmaly (14-25 ýaş);
  • Iberilen wideolar Türkmenistanda surata düşürilmeli;
  • Wideony tabşyran bäsdeş wideony dörediji bolmaly (wideony özüňiz ýazyň);
  • Tabşyrylan wideolaryň hemmesi asyl/original bolmaly, göçürme/plagiat wideolara ýol berilmeýär;
  • Wideo ýokary ölçegli MP4, MOV ýa-da AVI formatda bolmaly (ileri tutulýan ölçegler 4: 4 ýa-da 5: 4, azyndan 720 piksel);
  • Ýazgylaryň umumy uzynlygy bir (1) minutdan geçmeli däldir;
  • Giriş üçünji taraplaryň intellektual eýeçilik hukuklaryny bozmaly däldir;
  • Wideo goýmak we @undp_turkmenistan sahypany bellemek BMGÖM-iň wideony ulanyp biljekdigini awtomatiki tassyklaýar;
  • Ähli wideolar Instagram sosial ulgamlarynda awtorlarynyň şahsy sahypalarynda ýerleşdirilmelidir we aşakdaky ýazgydaky @undp_turkmenistan belligini, şeýle hem wideonyň awtorynyň düşünjesiniň gysgaça beýany (2-3 sözlem) bolmalydyr.
  • Gatnaşmak üçin arzalar 30-njy maýa (18:00) çenli kabul edilýär.

Ýazgylara wideo täsirine, döredijiligine we mowzugyň ýerlikliligine baha berler.

! Iň oňat bäş wideo 31-nji maýdan 4-nji iýun aralygynda @undp_turkmenistan Instagram sahypasynda çap ediler.

! Saýlanan bäş wideodan ikisi diňe @undp_turkmenistan hasabynda iň halanýanlara esaslanyp bäsleşigiň ýeňijileri diýlip yglan ediler.

Ýeňijiler 5-nji iýunda, Bütindünýä daşky gurşaw güni yglan ediler. Olara BMGÖM-den şahadatnamalar we ýadygärlik sowgatlary gowşurylar.