Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Wekilhanasy, galyndylary gaýtadan ulanyp önümleri öndürmegiň innowasion usullaryny işläp-taýýarlamak boýunça, ekologiýa hünäri boýunça bilim alýan talyplaryň arasynda, ylmy-barlag işleri

October 3, 2022

 

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy nyň “Türkmenistanda şäherleriň durnukly ösdürilişi: Aşgabatda we Awazada ýaşyl şäherleriň toplumlaýyn ösdürilişi” atly taslamanyň çäklerinde Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýardam bermeginde Halkara Durnukly şäherler günü mynasybetli (31-nji oktýabr) galyndylary (kagyz, çüýşe, plastik, agaç önümleriniň galyndylary) gaýtadan ulanyp önümleri öndürmegiň innowasion usullaryny işläp-taýýarlamak boýunça ylmy-barlag işleriniň bäsleşigini yglan edýär.

Bu bäsleşik,  Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Oguzhan adyndaky inzener-tehnologiýalar uniwersitetiniň, S.A.Niýazow adyndaky Oba hojalyk uniwersitetiniň ekolog-talyplarynyň arasynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşyjylar, Ekologiýa, Senagat ekologiýasy, Agroekologiýa hünärleriniň 4-5-nji ýyllyk talyplary. Ýokarda görkezilen ýokary okuw jaýlarynyň her birinden 5 sany talyp gatnaşyp bilerler.

Bäsleşige hödürleniljek ylmy-barlag işlerine bildirilýän talaplar:

Ylmy-barlag işi şu aşakdaky bölümlerden ybarat bolmaly:

- Ylmy-barlag işiniň ady (Mowzugy).

- Giriş.

- Esasy bölüm (usuliýet, netijeler).

- Netije we geljekde ulanmagyň mümkinçilikleri. Ylmy-barlag işlerini uzak möhletli dowam etmek.

- Ulanylan edebiýatlar.

Ylmy iş  galyndylary (kagyz, çüýşe, plastik, agaç önümleriniň galyndylary) gaýtadan ulanyp önümleri öndürmegiň innowasion usullaryna bagly bolmaly, öndürilen önümler adamlaryň gündelik durmuşynda ulanylmaga niýetlenen bolmaly.

Bäsleşige gatnaşyjylar tekliplerini (ylmy işlerini) türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde hödürläp bilerler. Ylmy iş Times New Roman formatda, 14 şriftde (setirleriň arasy 1,5), mukdary                       5 sahypadan köp bolmaly däl. Bäsleşige täze ylmy işleri hödürlemeli, öň habar beriş serişdelerinde, internetde, bäsleşiklerde ulanylan ylmy işleriň gaýtadan hödürlenmegine rugsat berilmeýär.

Ylmy işleriň her birinde awtoryň adyny, ýokary okuw jaýynyň adyny we habarlaşmak üçin maglumat (telefon belgi, elektron poçtanyň salgysy)  görkezmek zerurdyr.

Ylmy işleri 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-ne çenli undptm@gmail.com  salgyly elektron poçta ibermeli.

Ylmy işler 10 bal ulgam boýunça şu talaplaryň esasynda baha beriljekdir:

  • oýlaptapyjylyk  we innowasion çemeleşmek;
  • oňaýly we amatly (durmuşda ulanmaga degişli);
  • öndürmek üçin çykdaýjylar az bolmaly;
  • bäsleşigiň adyna we talaplaryna laýyk gelmegi;
  • öň habar beriş serişdelerinde, internetde, bäsleşiklerde ulanylan ylmy işleriň gaýtadan ulanylmazlygy.

Hödürlenen tekliplere baha bermek maksady bilen, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmaklarynda ýörüte eminler topary dörediler.

Bäsleşigiň jemi 2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 25-ne dabaraly ýagsaýsa yglan ediler. Bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisine şahadatnanalar gowşurylar, bäsleşigiň ýeňijilerine ýadygärlik sowgatlar gowşurylar.