სტრატეგიული გეგმა 2022-2025

English

pdf (1MB)

Download

სტრატეგიული გეგმა 2022-2025

8 October 2021

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამის სტრატეგიულ გეგმას, რომელიც 2018-2021 წლების სტრატეგიას ეფუძნება და ორგანიზაციის სამომავლო მიმართულებებს განსაზღვრავს.

გაეროს განვითარების პროგრამის მომდევნო ოთხი წლის გამოწვევაა განვითარების შედეგების მკვეთრი დაჩქარება გლობალური მიზნების მიღწევის გზით. ამ მიზნით, ორგანიზაცია მხარს დაუჭერს ცვლილებებს შემდეგ სამ სფეროში:

  • სტრუქტურული გარდაქმნა, კერძოდ, მწვანე, ინკლუზიურ და ციფრულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა.
  • ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის განვითარებაზე.
  • სისტემური ცვალებადობის და რისკებისადმი მედეგობის გამომუშავება.

გასული ოთხი წლის გამოცდილების გათვალისწინებით, გაეროს განვითარების პროგრამის მიდგომები განვითარების მიმართ უკეთესად იქნება ადაპტირებული ქვეყნების მიმდინარე პრიორიტეტებზე, ხოლო განვითარების ხელშემწყობი საშუალებები - სტრატეგიული ინოვაცია, ციფრული გარდაქმნა და განვითარების დაფინანსება - კიდევ უფრო დააჩქარებს და გააფართოვებს შედეგებს.