Quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu

15 February, 2023

Tài Liệu Nghiên Cứu này nhằm mang đến cái nhìn tổng quan về mối liên liên hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này hướng đến việc cung cấp thông tin và mở rộng quan điểm của các nhà hoạch định và thi hành chính sách, thúc đẩy các cuộc thảo luận và khuyến khích nghiên cứu sâu hơn. Nghiên cứu đưa ra khung về quyền con người phù hợp với các hiệp ước quyền con người cốt lõi của Liên Hợp Quốc, đồng thời minh họa các tác động của biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc thụ hưởng các quyền đó như thế nào. Tại các phần phù hợp, nghiên cứu còn trích dẫn các ví dụ về các thực hành tốt là các hành động khí hậu để ứng phó với những tác động đó, có tính đến ảnh hưởng đến tác động của chương trình hành động đối với việc thụ hưởng quyền con người trong quá trình hoạch định chính sách.

Nghiên cứu được phát triển theo sáng kiến của UNDP Việt Nam dựa trên cam kết quốc gia năm 2021 nhằm thực hiện Net-zero vào năm 2050, từ đó cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đồng thời sự ưu tiên gia tăng cho các hành động khí hậu tại Việt Nam.