Dự án Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19

 

Giới thiệu dự án

Dự án “Hỗ trợ Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với COVID-19 (ISEE-COVID) hướng tới tăng cường khả năng phục hồi của các doanh nghiệp có tác động xã hội (SIB) tại Việt Nam và góp phần giảm tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Dự án ISEE COVID có mục tiêu tổng thể: (i) nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB), qua đó hỗ trợ các nhóm yếu thế bao gồm phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số,...; (ii) Nâng cao năng lực và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; (iii) Tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho các SIB phát triển, góp phần đóng góp vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Dự án sẽ áp dụng hướng tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết những thách thức mang tính hệ thống và liên kết với nhau mà SIB đang phải đối mặt. Đặc biệt, hướng tiếp cận này sẽ hỗ trợ: (i) nâng cao năng của chính các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB); (ii) xây dựng năng lực và kết nối giữa các đơn vị hỗ trợ SIB, và (iii) tăng cường năng lực hoạch định chính sách của chính phủ đối nhằm hỗ trợ các SIB.

Theo dõi thông tin chi tiết về dự án tại: 

Bối cảnh

Doanh nghiệp tạo tác động xã hội là mô hình kinh doanh trong đó các doanh nghiệp tiếp cận ba vấn đề mấu chốt, thúc đẩy lợi nhuận đồng thời cân bằng các yếu tố tác động xã hội và môi trường. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 22.000 SIB, chiếm 3% tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên cả nước[1]. Các SIB đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, chủ yếu bằng cách tạo việc làm cho họ và cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19 đối với xã hội và nền kinh tế của Việt Nam, các tác động tích cực mà SIB có thể mang lại cho các nhóm dễ bị tổn thương đang bị xói mòn. Điều này cùng với những thách thức về thể chế và hoạt động hiện có với sự phát triển của các SIB, đồng nghĩa với việc các SIB phải đối mặt với những thách thức càng lớn, đặc biệt là các SIB do phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương lãnh đạo.


[1] CSIE and UNDP, ‘Fostering the growth of the Social Impact Business Sector in Viet Nam’, (2018). Available at: https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/SIB.html

Mục tiêu

  • Mục tiêu tổng thể: Tăng khả năng chống chịu với COVID-19 của các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam, thông qua hỗ trợ các SIB và hệ sinh thái.

  • Kết quả trung gian 1: Cải thiện hiệu quả hoạt động của SIB, đặc biệt là SIB do phụ nữ lãnh đạo, nhằm giảm các tác động xã hội và giới của COVID-19 đồng thời góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

  • Kết quả trung gian 2: Tăng cường môi trường pháp lý, hòa nhập và đáp ứng giới để hỗ trợ khả năng phục hồi của các SIB, đặc biệt là các SIB do phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương lãnh đạo.

Hợp phần Bình đẳng giới và Hòa nhập xã hội (GESI) 

 

Dự án sẽ ưu tiên hỗ trợ các SIB và các đơn vị trung gian do phụ nữ lãnh đạo. Trong tất cả các hoạt động nâng cao năng lực, dự án sẽ đảm bảo quyền đại diện bình đẳng của phụ nữ và lồng ghép các chủ đề liên quan trực tiếp tới nhu cầu của phụ nữ. Dự án sẽ công khai các báo cáo nghiên cứu, các tài liệu xây dựng năng lực, video, v.v. trong đó nhân mạnh các khía cạnh có tính đáp ứng giới để cộng đồng và các bên liên quan trong hệ sinh thái SIB cùng các nhóm dễ bị tổn thương cùng được hưởng lợi. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm tăng cường năng lực hoạch định chính sách của chính phủ, từ đó nâng cao tính đáp ứng giới, bao trùm và minh bạch của các chính sách. Dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và chính quyền địa phương, các tổ chức trung gian, tập trung vào trao quyền cho phụ nữ để đảm bảo tiếng nói và nhu cầu của phụ nữ sẽ được lắng nghe và phản ánh trong các chính sách hỗ trợ các SIB.

Impact

START DATE

May 2021

END DATE

April 2024

STATUS

Completed

PROJECT OFFICE

Viet Nam

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

Dept of Forgn Afrs Trade & Dev

TOTAL CONTRIBUTIONS

$2,876,226

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2021$69,709

2022$606,821

2023$597,238

2024$297,373

Full Project information