Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

O projektu:

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nadovezuje se na ranije uspešne inicijative koje je podržala Evropska unija (EU) – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020).

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD2 se sprovodi na Zapadnom Balkanu, konkretno u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), na Kosovu*, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Organizacije civilnog društva (OCD) su važne za razvoj lokalnih zajednica, ali se i dalje suočavaju sa izazovima koji ograničavaju njihove mogućnosti da pozitivno utiču na kvalitet života građana. Lokalne samouprave obezbeđuju značajna sredstva za finansiranje OCD iz budžeta, ali u praksi se i dalje dešava da raspodela sredstava nije zasnovana na jasnim i transparentnim kriterijumima, da se ne prati kako su sredstva potrošena, a rezultati projekata kojima su sredstva dodeljena ne ocenjuju i ne predstavljaju adekvatno u javnosti.  Osim toga, kao posledica sistema obrazovanja koji ne odgovara potrebama tržišta rada, mladi nemaju dovoljno mogućnosti za zaposlenje. To je rezultiralo visokom stopom emigracije.

Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem MSP-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvataće se u kontekstu Rezolucije UN 1244/1999.

Cilj projekta:

Cilj projekta je da ojača demokratiju i proces EU integracija na zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva.

Fokus projekta:

Jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva širenjem uspešnog modela transparentnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta lokalnih samouprava, usmerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

Podsticanje lokalnih samouprava da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup.

Promovisanje angažovanja mladih i pružanje podrške sprovođenju omladinskih inicijativa, kao i rad na poboljšanju ekonomske perspektive mladih u partnerskim lokalnim samoupravama.

Da saznate više o projektu, kliknite ovde.