workers in the field, working together

UNDP u Srbiji

Partnerstva

Partnerstva su osnov svega što radimo kako bismo podržali Srbiju na njenom putu ka dostizanju Ciljeva održivog razvoja. U partnerstvu sa Vladom Republike Srbije i lokalnim samoupravama, razvojnim partnerima, agencijama Ujedinjenih nacija, privatnim sektorom i civilnim društvom, UNDP u Srbiji radi na pronalaženju, osmišljavanju i primeni novih i inovativnih rešenja za kompleksne nacionalne i globalne izazove. Zahvalni smo svim našim partnerima na kontinuiranom poverenju i podršci.  

VLADA REPUBLIKE SRBIJE 

U saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine pomažemo Srbiji da ubrza zelenu transformaciju svoje privrede i društva, kao i da poboljša kvalitet životne sredine. Fokusirani smo na unapređenje zakonodavnog okvira, dekarbonizaciju industrije, uvođenje principa cirkularne ekonomije, poboljšanje upravljanja otpadom i smanjenje pritisaka na životnu sredinu kao što je zagađenost vazduha. Istovremeno, podržavamo i smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i poboljšanje energetske efikasnosti. Takođe, zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pomažemo Srbiji da smanji ranjivost na klimatske promene i da se prilagodi njihovom uticaju.

Kancelarija za IT i eUpravu je naš dugogodišnji partner u procesu digitalne transformacije privrede i javne uprave u Srbiji, od otvaranja podataka i programa prekvalifikacije za rad u IT sektoru, pa sve do uspostavljanja novog Data Centra, kao i poboljšanja e-usluga kako bi one postale što inkluzivnije i prilagođene potrebama kako građana i građanki, tako i privrede.

U partnerstvu sa Ministarstvom finansija radimo na reformi sistema javnih finansija.  Fokusirani smo na obezbeđivanje održivog sistema interne kontrole u ključnim javnim institucijama, povećanje transparentnosti u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou i poboljšanje saradnje između organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. Uz podršku Vlade Švedske, UNDP takođe organizuje obuke za novinare kako bi mogli da prate i izveštavaju o korupciji i zloupotrebi javnih finansija.  

U saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja osmišljavamo nova rešenja za jedan od najvećih izazova u Srbiji i regionu - depopulaciju. 

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je naš glavni partner u Vladi Srbije za kreiranje društvenog i institucionalnog okruženja koje doprinosi postizanju nulte tolerancije na nasilje prema ženama u Srbiji i njegovoj eliminaciji.

UNDP i UN 

Uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) pomažemo društvenu inkluziju mladih Roma i Romkinja. Naš zajednički program pruža mogućnost mladim Romima i Romkinjama da putem volontiranja steknu nova znanja i veštine, kako bi pronašli zaposlenje i bili aktivni u svojim lokalnim zajednicama.  Kroz saradnju sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF), Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) radimo na uspostavljanju okruženja u kom žene i devojčice uživaju jednaka prava i žive bez straha od nasilja

U saradnji sa UNFPA osmišljavamo novi portfolio rešenja koja će za pomoći Srbiji da se prilagodi i upravlja demografskim promenama

Zahvaljujući dragocenoj podršci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a, pomogli smo Vladi Republike Srbije da pripremi i sprovede nacionalnu kampanje za vakcinaciju protiv COVID-19, tako da niko ne ostane izostavljen. 

 

RAZVOJNI PARTNERI 

Evropska Unija 

Uz podršku Evropske unije (EU) pomažemo Srbiji da ubrza proces „zelene“ transformacije, umanji posledice klimatskih promena i izgradi privredu i društvo koji su otporni na izmenjene klimatske uslove. UNDP sprovodi projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji , koji će doprineti zelenoj tranziciji i postizanju održivog razvoja u Srbiji . 

Zajedno sa EU, isporučili smo Srbiji medicinsku opremu neophodnu za hitno reagovanje na pandemiju COVID-19 i nastavili da jačamo otpornost lokalnih zajednica u Srbiji na krizne situacije, kao što su prirodne katastrofe ili one uzrokovane ljudskim faktorom. Takođe smo pouzdan partner EU u jačanju demokratije na lokalnom nivou u Srbiji osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.  

Ujedinjeno Kraljevstvo 

Zahvaljujući podršci Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, UNDP doprinosi digitalnoj transformaciji javne uprave i privrede u Srbiji, pomaže u procesu otvaranja podataka javnih institucija za ponovno korišćenje, i omogućava kreiranje novih digitalnih usluga prilagođenih potrebama građana i građanki, i privrede.  

USAID 

Zajedno sa Agencijom Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) nastavljamo da pružamo efikasan odgovor na izazove pandemije COVID-19 u Srbiji u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i zaštite životne sredine, nabavkom neophodne medicinskekomunikacione i opreme za odlaganje medicinskog otpada, kao i podrškom inovatorima da razviju nova rešenja za brz i efikasan odgovor na zdravstveni aspekt ove krize. 

Švedska 

Zahvaljujući partnerstvu sa Švedskom, podržavamo primenu inovativnih rešenja koja doprinose smanjenju količine i ponovnom iskorišćavanju biorazgradivog otpada u Srbiji. Vlada Švedske takođe podržava napore UNDP-a da omogući ženama i devojčicama, posebno onima iz osetljivih grupa, da žive živote bez nasilja, da budu ohrabrene da prijave nasilje i da dobiju blagovremenu i efikasnu zaštitu. Zahvaljujući podršci Švedske, takođe radimo i na reformi sistema upravljanja javnim finansijama u Srbiji kao, i na razvoju efikasne i profesionalne javne uprave na nacionalnom i lokalnom nivou.  

Švajcarska
Uz podršku Švajcarske, pomažemo Narodnoj skupštini Republike Srbije da ojača svoju nadzornu funkciju, transparentnost u radu, kao i međustranački dijalog. Zajedno pomažemo Narodnoj skupštini da ostvari veću kontrolu nad javnim finansijama, ojača kvalitet zakonodavnog procesa i obezbedi da interesi građana budu adekvatno zastupljeni. U okviru ove inicijative podržali smo i uspostavljanje ženskih parlamentarnih mreža, uvođenje javnih slušanja i mobilnih sednica, kao i korišćenje digitalnih alata u radu Narodne skupštine i mnogih lokalnih skupština u Srbiji.

Japan 

Zahvaljujući podršci Vlade Japana, zajedno sa Vladom Republike Srbije radimo na tome da principi pravedne tranzicije budu jasno definisani i integrisani u proces zelene transformacije i dekarbonizacije privrede. U okviru ove inicijative, takođe sarađujemo sa ključnim akterima u pripremi plana za primenu Nacionalno određenih doprinosa (NDC) Srbije.  

Nemačka 

Zahvaljujući Vladi Nemačke, UNDP može da ponudi inovativna rešenja za kompleksne razvojne izazove, kroz rad naše Laboratorije za ubrzani razvoj koja je bila među prvim osnovanim, od ukupno 91 jedinstvene laboratorije ove vrste koje je UNDP pokrenuo širom sveta. Nemačka nam je takođe pomogla da podržimo inovativne srpske kompanije u pronalaženju lokalnih rešenja za odgovor na krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19

Uz podršku Vlade Nemačke, UNDP takođe doprinosi poboljšanju kvaliteta policijskih istraga u Srbiji, u skladu sa međunarodnim standardima. Organizujemo obuke i obezbeđujemo opremu za uviđaj mesta zločina, kao i za forenzičke i balističke analize. 

Austrija 

Uz podršku Vlade Austrije, pomogli smo Vladi Srbije da se uspešno nosi sa izazovima pandemije COVID-19. Ova inicijativa je povećala kapacitete sistema zdravstvene zaštite u Srbiji da odgovori na vanredne situacije proizvodnjom opreme neophodne za zaštitu i lečenje, kao što su mehanički respiratori.   

Slovačka  

Zahvaljujući Republici Slovačkoj, pružamo podršku razvijanju rešenja za veću energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou u Srbiji. Uz to, takođe podržavamo uvođenje koncepta Pametnih gradova u cilju poboljšanja javnih usluga i kvaliteta života građana i građanki u opštinama širom Srbije.   

Rumunija 

Uz podršku Vlade Rumunije, unapređujemo kapacitete opština u Srbiji za klimatski pametno planiranje i razvoj. To prvenstveno uključuje reviziju lokalnih inventara gasova sa efektom staklene bašte i podataka koji se nalaze u lokalnom Klimatski pametnom informacionom sistemu.

Globalni fond za životnu sredinu i Zeleni klimatski fond 

Uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Zelenog klimatskog fonda (GCF), pomažemo Vladi Srbije da ispuni zahteve iz multilateralnih ugovora o životnoj sredini, kao što su UNFCCC, CBD i UNCCD, u smislu planiranja politika, izveštavanja i primene. Kombinovanjem sredstava iz ovih fondova sa državnim finansiranjem, sredstvima međunarodnih finansijskih institucija i pozajmica iz komercijalnih kredita, omogućavamo pronalaženje, brži razvoj i su-finansiranje primene inovativnih rešenja za zelenu transformaciju i dekarbonizaciju privrede.   

Privatni i civilni sektor 

UNDP u Srbiji sarađuje sa privatnim sektorom na pilotiranju, razvoju i široj primeni inovativnih rešenja koja doprinose rešavanju razvojnih izazova, kao što su iskorenjivanje gladi i siromaštvaodgovornije korišćenje resursapodsticanje cirkularne ekonomijesmanjenje zagađenja vazduha i emisija gasova sa efektom staklene bašte.  

Putem različitih inicijativa pružamo podršku civilnom sektoru u Srbiji da bliže sarađuje sa nacionalnim i lokalnim vlastima i pruži neophodne usluge građanima i građankama, posebno onima iz osetljivih grupa, kao što su osobe sa invaliditetom i žene koje su preživele nasilje. Istovremeno, UNDP sarađuje sa organizacijama iz civilnog sektora na većem angažovanju mladih i izgradnji cirkularne i održivije budućnosti u Srbiji.