Upravljanje javnim finansijama u Srbiji na lokalnom nivou

6. November 2019.

Konferencija o upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou

Beograd, 30. oktobar 2019 - Napredak koji je Srbija ostvarila u poslednje četiri godine u povećanju efikasnosti kontrole i upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, kao i u uključivanju organizacija civilnog društva i javnosti u planiranje i sprovođenje budžeta, predstavljen je na Konferenciji o upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou, u Beogradu. Događaj je organizovan uz podršku Vlade Švajcarske.

Konferenciju su otvorili Saša Miler, šefica sektora za upravljanje Ambasade Švajcarske, dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije, Spomenka Vircburger, v.d. pomoćnice ministra finansija - Centralna jedinica za harmonizaciju i Anas Karman, zamenik stalne predstavnice Programa UN-a za razvoj (UNDP).

„Projekat koji je podržala Vlada Švajcarske, a sproveo UNDP premašio je postavljene ciljeve i ustanovio i ojačao internu reviziju u odabranim partnerskim lokalnim samoupravama. Redovna interna i eksterna revizija doprineće većem poverenju građana i institucija, sa krajnjim ciljem da finansije na lokalnom nivou, uključujući i korišćenje sredstava iz republičkog budžeta, budu predvidljivije i održivije.“, smatra Miler.

Zamenik stalne predstavnice UNDP-a, Anas Karman rekao je da su zahvaljujući radu sa internim revizorima u opštinama njihovi godišnji izveštaji postali kvalitetniji i pouzdaniji, i da se poboljšala saradnja revizora u lokalnim samoupravama i državnih revizora:

„Kroz onlajn softver za izveštaje interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole, kao i digitalnu platformu namenjenu usavršavanju znanja i veština internih revizora, švajcarska Vlada i UNDP, u partnerstvu sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju pri Ministarstvu finansija povećali su efikasnost i transparentnost javnih finansija i osigurali kontinuiranu edukaciju revizora na lokalu.“ , rekao je Karman.

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI), dr Duško Pejović predstavio je Analizu ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou na osnovu iskustva DRI:

„U odnosu na početak projekta kada nijedna lokalna samouprava nije dobila pozitivnu ocenu, sada je dato 11 pozitivnih mišljenja u reviziji finansijskih izveštaja na lokalu. Po tom osnovu, uočen je napredak u vezi sa iskazanim stanjima u finansijskim izveštajima i rezultatima poslovanja, gde su iznosi sada objektivnije iskazani. Iz revizija su, između ostalog, proistekle i inicijative koje su rezultirale promenom Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji u okviru kojih će se više pažnje stavljati na edukaciju , sertifikaciju i pitanje odgovornosti, kako kod rukovodilaca, tako i kod lica koja sastavljaju finansijske izveštaje.”, istakao je dr Pejović.

Konferencija o upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou

Eksperti UNDP-a predstavili su rezultate dosadašnjeg učešća građana u upravljanju javnim finansijama, kao i rezultate istraživanja o tome kako interni revizori i nadležni za upravljanje budžetom u lokalnim samoupravama ocenjuju međusobnu saradnju. 

Istraživanje sprovedeno u 14 lokalnih samouprava pokazalo je da se postepeno menja percepcija internih revizora u lokalnim samoupravama. Nakon nekoliko godina zajedničkog rada, tokom kojih su uvideli prednosti postojanja internih revizora, i seminara na kojima su informisani o njihovoj ulozi, zaposleni u lokalnim samoupravama sada uglavnom ocenjuju međusobnu saradnju kao odličnu.

Međutim, istraživanje je takođe utvrdilo da su kontrola i upravljanje javnim finansijama u većini opština u ranoj fazi i da svaki dalji razvoj zahteva dodatne napore i više angažovanosti svih zainteresovanih strana, a posebno rukovodstva. Takođe, broj internih revizora još uvek je nedovoljan.

Pored rada sa internim i državnim revizorima, UNDP je pružio podršku i većem učešću građana i organizacija civilnog društva (OCD) u upravljanju javnim finansijama u opštinama i gradovima. Kroz proces edukacije OCD su se detaljnije upoznale sa budžetskim procesom, a lokalne samouprave sagledale zašto je važno da informacije o budžetu budu jasne, transparentne i dostupne javnosti.

Građani su takođe uključivani u budžetski proces kroz različite aktivnosti. Rezultat je finansiranje projekata koje su građani sami predložili iz lokalnih budžeta, npr. u Užicu, Rumi i Nišu, izrada građanskih vodiča kroz budžet (Užice, Niš), tematske javne rasprave u mesnim zajednicama (Loznica ), i objavljivanje odluka o budžetu u mašinski čitljivom formatu (Niš).

Ovi rezultati su predstavljeni u okviru završne konferencije projekta „Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama“, koji je, uz podršku Vlade Švajcarske, i u saradnji sa Ministarstvom finansija - Centralnom jedinicom za harmonizaciju i Državnom revizorskom institucijom, od 2015. godine sprovodio UNDP.

Projekat je pokrenut kada je Republika Srbija otvorila poglavlje 32 (Finansijska kontrola) u pristupnim pregovorima sa EU.