КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕРРОРИЗМ ЖАНА ЭКСТРЕМИЗМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖАЗЫК ИШТЕРДИ КАРОО

79aec4f04e5cae15b0cad97baf5d4bffa763bf96e215ad65055a2fe8e94f468d.pdf

pdf (1MB)

Download

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕРРОРИЗМ ЖАНА ЭКСТРЕМИЗМ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖАЗЫК ИШТЕРДИ КАРОО

2021-ж., 23-April

Колдонмо атайын Кыргыз Республикасынын судьялары үчүн терроризм жана экс- тремизмдин негизги түшүнүктөрү, терроризмге жана экстремизмге каршы туруунун прин- циптери жана механизмдери, террористтик жана экстремисттик кылмыштарды квалифи- кациялоо боюнча маалымдуулукту жогорулатуу, ушул кылмыштардын курамына укуктук талдоо жүргүзүү, ошондой эле мындай кылмыштар боюнча сот практикасында укук кол- донуу практикасынын көйгөйлөрүн алдын алуу максатында иштелип чыккан.
Sustainable Development Goals