Кастык тилинен зомбулуксуз коммуникацияга

Кастык тилинен зомбулуксуз коммуникацияга

2023-ж., 14-June

Колдонмодо кастык тилинин ар түрдүү мисалдары талдоого алынган
жана медиа мейкиндигиндеги кастык тилинин түрдүү формаларын кол-
донууда этикалык аспектиге басым жасоо менен мүнөздөмө берилди.
Рабат иш-аракеттер планынын, Камден принциптеринин 19-бере-
несин, анын ичинде пикирди жана сөз эркиндигин колдоо жана кор-
гоо боюнча БУУнун Атайын баяндамачынын сунуштарын жана Жек
көрүү сөздөрүнө каршы күрөшүү боюнча БУУнун Стратегиясы жана
иш-аракеттер планын эске алуу менен жек көрүүчүлүк сөздөрдү зом-
булуксуз коммуникацияга айландыруу боюнча сунуштар берилген.
Окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.