ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება. გზამკვლევი მუნიციპალიტეტებისთვის. 2021. ქართულად

pdf (1MB)

Download

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება

6 October 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს გზამკვლევს ადგილობრივი თვითმმართველობებისთვის, რომელშიც განხილულია მუნიციპალიტეტის როლი ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებაში და ამ პროცესის ხელშემწყობი ფორმები და მექანიზმები, ისევე როგორც მუნიციპალური საინვესტიციო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობა და ინტერმუნიციპალური, და საჯარო თუ კერძო თანამშრობლობის ფორმები და შესაძლებლობები.

გზამკვლევის მიზანია, დაეხმაროს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში დაგეგმონ და განახორციელონ ღონისძიებები ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში.

დოკუმენტი მომზადებულია გაეროს განვითრების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობისა (ADC) და საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.