Türkiye'de iklim değişikliğine uyum için sektörler arası eylemler hızlanıyor

27 December 2022

Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan 383 temsilci, farklı sektörleri ilgilendiren ve iklim değişikliğine uyum çabalarının etkinliğini sağlamak için kritik öneme sahip konuları tartıştı.

Türkiye'nin Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın UNDP desteğiyle güncellenmesi sürecinin sonuna yaklaşılırken, sektör temsilcileri iklim değişikliğine uyum için kesişen konularda nasıl birlikte çalışabileceklerini tartıştı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından desteklenen Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’nın güncellenmesi çalışmaları kapsamında, 7-9 ve 13-15 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen toplantılarda çeşitli sektörler için iklim değişikliğine uyum ile ilgili birçok kesişen tema ele alındı. Kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumdan 383 temsilci, farklı sektörleri ilgilendiren ve iklim değişikliğine uyum çabalarının etkinliğini sağlamak için kritik öneme sahip konuları tartıştı.

Stratejik uyum hedeflerinin eylem planının başarısı için gerekli olduğunu belirten katılımcılar, plan hedeflerinin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı, süreli ve sektörel olması, yerel iklim ve çevre koşullarının anlaşılması ve aynı zamanda toplulukların veya sistemlerin kırılganlıkları ve ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda, planda belirlenen ortak eylem alanlarının etkili bir şekilde nasıl ele alınacağına da değinildi. Kesişen eylem alanlarına odaklanarak, farklı sektörler iklim değişikliğinin zorluklarını daha etkin ve verimli bir şekilde ele almak için birlikte çalışabilir. Benzer şekilde, etkili kurumsal yapı ve iş birliği, sektörler arası uyumun elde edilmesi için kritik öneme sahip. Bu, rollerin ve görevlerin açık bir şekilde belirlenmesini, koordinasyon ve iş birliğini teşvik etmeyi ve tüm paydaşlar için iş birliği mekanizmaları geliştirmeyi de içeriyor.

Toplantılarda ayrıca, kanıta dayalı karar verme araçları, veri ve bilgi kullanımının, iklim değişikliğine uyum çabalarını bilgi ile beslemek ve yönlendirmek için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Bu araçlar ve kaynaklar, en acil uyum ihtiyaçlarının belirlenmesine, farklı uyum önlemlerinin potansiyel etkilerinin ve etkililiğinin değerlendirilmesine, çabaların ilerleyişinin izlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Katılımcılar, fon kaynaklarının geliştirilmesi ve potansiyel finansman kaynaklarının belirlenmesi de dahil olmak üzere, sektörler arası kesişen eylemlerin uyum çabaları için finansmanın belirlenmesi ve güvence altına alınmasına nasıl yardımcı olabileceğini de tartıştı. Ayrıca iletişim, eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine de dikkat çekildi. Kesişen eylemler, iklim değişikliğine uyumun öneminin savunuculuğuna yardımcı olarak ve uyum önlemlerinin daha geniş eğitim planlama ve karar verme süreçlerine entegre edilmesini sağlamak için politika desteği sağlayarak bu alanlarda da kilit bir rol oynayabilir.

Eylem planında yer alan sektörler için etkilenebilirlik ve risk analizlerinin tamamlanmasının ve eylemlerin önceliklendirilmesi ve finansmanının tartışılmasının ardından, uyum konusunda kesişen konuların tartışılması, güncelleme sürecinin üçüncü adımı oldu.

2012-2023 yılları arasını kapsayan Türkiye'nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, UNDP desteğiyle güncelleniyor. Önceki planın 5 öncelikli sektörü varken, UNDP, sektörlerin sayısını 11'e çıkartarak kapsamlı bir eylem planı oluşturuyor. Bu sektörler, ekosistem ve biyoçeşitlilik, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, su kaynakları yönetimi, afet risk yönetimi, halk sağlığı, sanayi, turizm, sosyal kalkınma, kent, ulaştırma ve enerji. Yapılan çalışmalar ve analizlerle sektörler için uyum eylemleri oluşturularak sektörlerin dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Türkiye'nin güncellenmiş Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı 2023 yılında paylaşılacak.