Türkiye

Satın Alma

 

Satın alma, gereksinimlerin tanımlanmasından başlayarak kaynakların seçilmesi ve teklif istenmesi, sözleşmenin hazırlanması ve verilmesi, hizmet sözleşmesinin veya bir varlığın faydalı ömrünün sonuna dek sözleşme yönetiminin tüm aşamaları boyunca tüm işlevleri kapsayan mal, yapım işleri ve hizmetlerin edinilmesine ilişkin tüm süreci ifade eder.

Donörlerin mali kaynakları emanet edilen ve gelişmekte olan ekonomileri desteklemeye adanmış bir kamu kuruluşu olarak UNDP aşağıdaki ilkelere uyar:

Para Karşılığı En Yüksek Değer, nihai kullanıcının gereksinimlerini karşılayan en uygun (optimum) ömür boyu maliyet ve fayda bileşkesini sağlayan teklif demektir. Para Karşılığı En Yüksek Değer, kalite, deneyim, satıcının itibarı, mal veya hizmetin alıcının sosyal, çevresel ve diğer stratejik hedeflerini başarmasına ne ölçüde katkıda bulunduğunu ölçen parametreler gibi birtakım faktörlerin sonucudur.

Adalet, Dürüstlük ve Şeffaflık, rekabet süreçlerinin adil, açık ve kural temelli olmasını sağlar. Tüm olası satıcılara eşit muamele edilir; süreçte açık değerlendirme kriterleri, muğlak olmayan teklif isteme talimatı, gerçekçi gerekler, anlaşılması kolay kural ve prosedürler bulunur.

Etkili Uluslararası Rekabet, UNDP’nin gerekleri hakkında tüm olası satıcılara zamanında ve yeterli bilgi vermek ve satın alma işlemlerine katılımda eşit fırsat tanımak, yalnız ve yalnız UNDP’nin kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi açısından zorunlu olduğu hallerde kısıtlamak olarak anlaşılır.

UNDP’nin Üstün Çıkarı, her türlü işlemin UNDP ve Birleşmiş Milletler’in görev, yetki ve ilkelerine uymak zorunda olması demektir.

UNDP satın almalatı, rekabetçi ihaleye dayanır. Projenin ve satın alma ögelerinin tür, karmaşıklık, büyüklük ve değerine bağlı olarak, yaygın biçimde kullanılan teklif isteme yöntemleri aşağıdadır:

Mikro-Satın Alma

Mikro-Satın Alma, hazır mallar, standartlaştırılmış hizmetler ve küçük yapım işlerinin alınması için kullanılan sadeleştirilmiş ve gayriresmi satın alma yöntemidir; sözleşme bedeli, 10.000 ABD Dolarını aşmaz. Mikro-Satın Alma, en az iki satıcıdan teklif istemek ve teklif edilen en düşük bedele ihale etmek suretiyle yapılabilir.

Fiyat Teklifi Çağrısı (RFQ)

RFQ, 10.000 ila 200.000 ABD Doları değerde mal, hizmet veya yapım işleri için teklif sunulmasını isteyen gayriresmi davettir. Fiyatlar ve diğer ticari koşullar istenir, teknik olarak kabul edilebilir en düşük bedelli teklife ihale edilir.

Teklife Davet (ITB)

ITB, tahmini satın alma değeri 200.000 veya daha yüksek ABD Doları olan, genellikle açık ve kısa biçimde tanımlanan gereklere ilişkin olarak teklif sunulmasını isteyen resmi davettir. Normalde, ihale kararının yegane belirleyicisi bedeldir. Tüm teknik kriterlerin karşılandığı durumda, ihale en düşük fiyat teklifine verilir.

Teklif Çağrısı (RFP)

RFP, tahmini satın alma değeri 10.000 ABD Dolarının üzerinde olan, genellikle açık veya kısa biçimde tanımlanamayan hizmet gereklerine ilişkin teklif sunulmasını isteyen resmi davettir. Fiyat, değerlendirme kriterlerini oluşturan birden çok faktörün yalnız biridir. İhale, teklif isteme dokümanlarında ortaya konulan gereklere büyük ölçüde uyan ve UNDP’ye en düşük maliyet getirdiği değerlendirilen teklifi veren nitelikli adaya verilir.

Bazı durumlarda, rekabet istisnasına gidilir ve doğrudan sözleşme kullanılır. Bu tür istisnalar genellikle, genel merkez (HQ) veya yerel düzeyde (ülkede) Uzun Süreli Anlaşma (LTA) mevcut olduğunda yapılır.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme, Para Karşılığı En Yüksek Değeri elde etmek amacıyla, daha önceden belirlenen değerlendirme metodolojisi ve kriterlerine uygun olarak fiyat tekliflerini ve sunulan teklifleri değerlendirme sürecidir. Süreç, adil ve şeffaf biçimde sürdürülerek tüm teklif verenlere eşit muamele edilir.

Değerlendirme Komitesi, satın alma faaliyetinin doğası, karmaşıklığı ve değerine bağlı olarak 3 ila 5 üyeden oluşur. Değerlendirme Komitesi’ne, genellikle UNDP Türkiye Program Bölümü’nden olmak üzere deneyimli bir kişi başkanlık eder. Değerlendirme Komitesi’ne görevlendirilen üyeler, UNDP Türkiye üst yönetimi tarafından onaylanır.

Değerlendirme ekibinin üyelerini seçerken, yürütülmekte olan satın alma türü dikkate alınır. Finansman kaynağı, hizmet verilen kuruluş veya ulusal temsilciler, Değerlendirme Süreci’ne yalnız gözlemci olarak katılabilirler. Değerlendirme ekibindeki tüm gözlemciler ve katılımcılar Tarafsızlık Beyanı imzalar.

Satıcı Protestosu

UNDP Satıcı Protestosu prosedürü, rekabetçi satın alma sürecinde sipariş veya sözleşme kendilerine verilmeyen kişi veya firmalar için itiraz fırsatı sağlamaktadır. Herhangi bir teklif veren, adil muamele görmediğine inanıyorsa şu linki kullanarak UNDP Satıcı Protestosu prosedürü hakkında daha fazla bilgi edinebilir. Bakınız ayrıca UNDP Dolandırıcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası.

İhale Kararı

Geçmişteki tüm rekabetçi ihaleler (kazananın adı ve sözleşme bedeli) İhaleler Arşivi’nde bulunmaktadır (yeni pencere açılır).

İlgili kaynaklar