Türkiye

İlgi Alanlarımız

Türkiye ve UNDP'nin Çalışmaları

UNDP'nin Yeni Stratejik Planı, Entegre kalkınma çözümlerinin ülke önceliklerine göre yeniden şekillenmesi üzerine kurulu.

2022-2025 Stratejik Planımız, #YeniNesilUNDP'nin #GeleceğeDayanıklıUNDP'ye dönüşümünü tanıtıyor. Bu bir slogandan öte, kalkınmanın geleceğindeki başarımızın ölçütü. UNDP'nin 170 ülkede 50 yılı aşkın ihtisasıyla birlikte bu yeni yaklaşım ülkelerin en çok ihtiyaç duydukları alanlara odaklanabilmemizi sağlıyor. Birlikte çalışarak bireylerin seçimlerini denge içinde, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaştırmasını hedefliyoruz.

 

Çalışmalarımız

Elli yılı aşkın süredir 170 ülke ve toprakta, güçlü yönlerimize ve sahadaki varlığımıza dayanarak nasıl çalıştığımızı açıklayalım.

 

Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim

Türkiye’de Kapsayıcı ve Demokratik Yönetişim Portföyü, yönetişim süreçlerinin güçlendirilmesine, vatandaşların isteklerine ve evrensel normlara duyarlı kurumların geliştirilmesine odaklanıyor. Kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde, hukukun üstünlüğü ve toplumsal cinsiyet, katılımcılık ve hesap verebilirlik dahil insan haklarına ilişkin yapısal sorunları ele alıyor.

Daha Fazlası


Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme

Türkiye’de Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü, kapsayıcılık ve sürdürülebilirliğin yanı sıra ulusal rekabet edebilirliğe ilişkin kritik yapısal sorunlara odaklanıyor. Bölgesel eşitsizlikleri azaltmak, kırsal geçim olanaklarını artırmak, rekabet edebilirliği güçlendirmek, girişimcilik ve inovasyonu desteklemek üzere hükümet/kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör ile işbirliği yapıyor.

Daha Fazlası


İklim Değişikliği ve Çevre

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü, başta biyo-çeşitlilik, orman yönetimi ve kimyasal atıkların önlenmesi alanında olmak üzere, çevrenin bozulmasını önleme ve mücadele kapasitesini güçlendirmeye odaklanıyor, bir yandan da çevre konularında tüm paydaşların seslerinin duyulmasını, katılmasını, ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesi ve paylaşılmasını sağlıyor. Çalışmalar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör ile işbirliği halinde yürütülüyor.

Daha Fazlası


Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık

Türkiye’de Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, ev sahibi topluluklar, ortaklar ve kurumların, yerinden edilmenin etkileriyle başa çıkma ve toparlanmayı desteklemeye odaklanıyor. Program, dayanıklılık temelli kalkınma yaklaşımını destekliyor ve insani yardımı tamamlıyor. Programın ana hedefi, Suriyelilerin kendine yeterliklerini artırmak, kamu hizmetlerine artan talebin karşılanabilmesi için yerel ve ulusal ortakların kurumsal kapasitelerini güçlendirmektir.

Daha Fazlası


Özel Sektör Ortaklıkları

UNDP, özel sektör ile ortaklıklar yoluyla, kapsayıcı ekonomiyi destekliyor. Kapsayıcı iş modelleri tüm paydaşlar için kazan-kazan durumu yaratıyor. UNDP ile işletmeler arasındaki ortaklıklar hem sosyal alanda hem de iş dünyasında etki yaratıyor, böylece daha sağlıklı ve büyüyen ekonomiye katkıda bulunuyor. UNDP Türkiye bugüne kadar, engelliler, gençler, kadınlar ve az gelişmiş toplulukları içeren kırılgan grupları sosyal içermeyi artırmak için yerel kapasitelerin oluşturulması ve çevre zorluklarını çözmesi alanlarındaki göreli üstünlüğüne dayanarak, özel sektör ile 50’yi aşkın ortaklık kurdu.

Daha Fazlası