TÜRKMENISTANDA COVID-19 GARŞY JOGAP Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýär

Taslamany ösdürmegiň maksatlary

COVID-19 pandemiýasynyň abanýan howpunyň öňüni almak we kesgitlemek, Türkmenistanda saglyk ulgamynyň taýýarlygyny üpjün etmek üçin milli ulgamlara ýardam bermek we güýçlendirmek. Ýokardaky maksatlar aşakdaky üç komponentiň üsti bilen gazanylar:

  • 1-nji komponent, ýurt derejesinde töwekgelçilikli aragatnaşyklary we jemgyýet bilen hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak, irki kesel hadysalary ýüze çykarmak, aýry saklamak we aragatnaşyklary yzarlamak, testleri geçirmek we tetleri geçirmek mümkinçiliklerini güýçlendirmegi maksat edinýär (ilkijni nobatda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi (TSGweDSM) sanitariýa we epidemiologiki howpsuzlyk boýunça bölüminiň jogapkärçiligine we gözegçiligine degişlidir). Komponent 1.2 - Töwekgelçilik aragatnaşygynyň we jemgyýetiň gatnaşygynyň ýokarlandyrmagy - Türkmenistandaky UNICEF bilen  hyzmatdaşlykda amala aşyrylar.
  • 2-nji komponent, saglyk öýlerinde ýokanç keseliň öňüni almak, gözegçilik we hadysalary dolandyrmak usullaryny güýçlendirmeklige gönükdiriler (TSGweDSM Hassalary bejermek boýunça bölüminiň jogapkärçiligine degişlidir). Bu düzüm boýunça saglygy saklaýyş işgärlerine tehniki kömek we okuwlar BSGG-yňTürkmenistandaky ýurt edarasy bilen hyzmatdaşlykda amala aşyrylar.
  • 3-nji komponent taslamany dolandyrmak, gözegçilik we baha beriş çärelerine gönükdiriler.

Karz almak Ylalaşygynyň Bütindünýä banky bilen Türkmenistan hökümetiniň arasynda gol çekilse-de, BMGÖM-sy taslamanyň durmuşa geçirilmegi üçin aşakda görkezilen goldawy berer:

  • Tehniki kömegi bermek: (i) lukmançylyk enjamlaryny satyn almagyň mukdaryny we spesifikasiýasyny kesgitlemek; we (ii) TSGweDSM bilen hyzmatdaşlykda, satyn alnan enjamlary ylalaşylan şertlere laýyklykda, talabalaýyk gelýän saglyk öýlerine kesgitlemek;
  • Lukmançylyk enjamlaryny, dermanlary we harytlary satyn almak we paýlamak;
  • Tehniki kömegi hyzmatlaryny satyn almak;
  • Gözegçilik we baha bermek, barlamak we hasabat bermek.

Taslama laýyklykda, Daşky gurşaw we jemgyýetçilik borçnamalar meýilnamasyny (DweJBM) we Gyzyklanýan taraplaryň gatnaşygy meýilnamasyny (GTGM) durmuşa geçiriler. Çäreler we hereketler hakynda jikme-jiklik düşündiriliş DweJBM we GTGM-de berilýär.

BMGÖM, TSGweDSM bilen bilelikde, BMGÖM ülňülerine, kadalaryna we kadalaryna laýyklykda daşky gurşaw we jemgyýetçilik dolandyryşy üçin jogapkärçilik çeker we taslama boýunça Bütindünýä Bankynyň Daşky gurşaw we sosial ülňülerine (ESS) laýyk gelmek üçin ähli tagallalary eder. Maddy çäreler we hereketler, resminamalar ýa-da meýilnamalar Daşky gurşaw we sosial borçnama meýilnamasyna (ESCP) laýyk geler. BMGÖM we TSGweDSM taslamanyň durmuşa geçirilişinde maddy çäreleriň we çäreleriň ýerine ýetirilişi we ýerine ýetirilişi barada hasabat taýýarlar we taýýarlar.

Strengthening the health care system

The project contributes to the joint efforts of implementing the “Preparedness and Response Plan of Turkmenistan to Acute Infectious Disease” (CPRP), which identifies joined preventive and response measures to combat COVID-19.

Impact

START DATE

October 2021

END DATE

June 2023

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Turkmenistan

IMPLEMENTING PARTNER

Ministry of Health,Turkmenist

DONORS

GOVERNMENT OF TURKMENISTAN

TOTAL CONTRIBUTIONS

$11,288,927

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2021$735,077

2022$8,279,140

Full Project information