Ocean Promise

Ocean Promise

30 June 2022

Som en del av vårt havsprogram har vi under FN:s havskonferens i Lissabon, 2022, lanserat Ocean Promise. Satsningen omfattar en rad pågående och nya projekt och initiativ för att tackla havskrisen. År 2030 kommer 100 kustländer, inklusive alla utvecklingsstater för små öar (SIDS), ha fått stöd för att förverkliga potentialen i sina blå ekonomier genom hållbar, utsläppssnål och klimattålig användning av havet—en ekonomisk modell som skapar jobb och försörjning, förbättrar livsmedelssäkerheten samt minskar fattigdomen och ojämlikhet mellan könen.