Sverige

Om oss

Vårt uppdrag, våra mål, vårt mandat

 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP:s strategiska plan sätter riktningen för organisationens arbete år 2022-2025.

FN:s stadga

FN-stadgan är den stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. Den tillkom 26 juni 1945 i San Franciso då FN bildades, och trädde i kraft 24 oktober samma år. Stadgans syften och principer är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, utveckla vänliga relationer mellan nationer baserade på lika rättigheter och självbestämmande, och att uppnå internationellt samarbete för att lösa ekonomiska, sociala, kulturella eller humanitära utmaningar utan att göra skillnad på ras, kön, språk eller religion.

UNDP:s fokusområden

År 2015 antog världens ledare Agenda 2030 och 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. UNDP stöttar länders genomförande av målen och bistår den globala samordningen för att agendan ska bli verklighet till år 2030. För att hjälpa länder att implementera målen arbetar UNDP med tre fokusområden:

  • Hållbar utveckling
  • Demokratisk samhällsstyrning och fredsbyggande
  • Klimat och förebyggande av katastrofer

UNDP:s arbete och resultat

UNDP driver över 10.000 projekt för att utrota fattigdom, bekämpa klimatförändringar och minska ojämlikhet och orättvisa runt om i världen. På open.undp.org kan du utforska hur vi, med hjälp av våra partner, arbetar varje dag för att göra detta till en verklighet.

UNDP i Sverige

UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling. 

Följ oss på Instagram , Twitter, Linkedin och Facebook.