Ett decennium utan framsteg: 9 av 10 har fortfarande fördomar mot kvinnor

13 June 2023

Genusnormer och fördomar är starkt koppade till jämställdhet i stort. Med nuvarande takt väntas det ta 300 år tills jämställdhet mellan könen nås.

UNDP Angola
En ny rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP) visar att det inte har skett någon förbättring i fördomar mot kvinnor de senaste 10 åren. Samtidigt har globala framsteg för att uppnå jämställdhet avstannat.

Stockholm, 12 juni 2023 – Den senaste rapporten om genusnormer, Gender Social Norms Index (GSNI), visar att nästan nio av tio personer har djupt rotade fördomar mot kvinnor globalt. Hälften anser fortfarande att män är mer lämpade som politiska ledare än kvinnor, och mer än 40 procent tycker att män passar bättre som chefer. En fjärdedel anser att det är berättigat för en man att slå sin fru. Rapporten lanseras idag av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och baseras på data från World Values Survey.

"Normer och fördomar som skadar kvinnors rättigheter skadar också samhället i stort - inte minst ekonomiskt - och påverkar möjligheterna för mänsklig utveckling. Faktum är att trenden av ihållande fördomar utspelar sig mot bakgrund av en global kris för mänsklig utveckling där vi två år i rad har sett en tillbakagång för första gången sen 1990. Alla har något att vinna på att säkerställa kvinnors rättigheter, frihet och självständighet," säger Pedro Conceição, chef på UNDP:s kontor för Human Development Report som tagit fram rapporten.

Utan att ta itu med den här typen av fördomar kommer vi inte kunna uppnå jämställdhet. Faktum är att globala framsteg har avstannat, och med nuvarande utvecklingstakt kommer det ta cirka 300 år för oss att nå jämställdhet mellan män och kvinnor.

Rapporten visar att kvinnor och flickor möter oproportionerliga hinder både inom politik och näringsliv på grund av djupt förankrade normer kopplade till sitt kön. I genomsnitt har andelen kvinnor som statschefer eller regeringschefer varit omkring 10 procent sedan 1995 och på arbetsmarknaden innehar kvinnor mindre än en tredjedel av ledande positioner.

Rapporten belyser också att kvinnor och flickors framsteg inom utbildning inte har stärkt deras ekonomiska ställning. Kvinnor är mer kvalificerade och utbildade än någonsin tidigare, men även i de 59 länder där kvinnor nu är mer utbildade förblir den genomsnittliga löneskillnaden mellan könen hela 39 procent till förmån för män.

Rapportförfattarna betonar att för att skapa förändring mot större jämställdhet behöver fokus framför allt ligga på tre områden: ökade investeringar, utbyggd socialförsäkring och innovation.

Regeringar har en avgörande roll i att förändra sociala normer genom åtgärder och investeringar som främjar jämställdhet. Till exempel har föräldraledighetspolicyer ändrat uppfattningar om ansvar för omsorgsarbete, och arbetsmarknadsreformer har lett till en förändring i tron på anställning av kvinnor. Rapportförfattarna lyfter även vikten av innovativa satsningar som kan vara särskilt effektiva i att utmana skadliga sociala normer, patriarkala attityder och könsstereotyper. Till exempel kan bekämpning av hat online och könsbaserad desinformation bidra till att förändra utbredda fördomar och skapa större acceptans och jämställdhet.

Rapporten lyfter även vikten av att direkt ta itu med normer genom utbildning för att förändra människors åsikter, driva på lagförändringar som erkänner kvinnors rättigheter i alla samhällsklasser och ökar kvinnors representation i beslutsfattande och politiska processer.

Om Gender Social Norms Index:

Gender Social Norms Index (GSNI) visar hur normer och fördomar kan hindra jämställdhet inom flera områden - politisk, utbildning, ekonomi och integration. Indexet är baserat på svar på sju frågor från World Values Survey, som används för att skapa sju indikatorer med hjälp av data från 80 länder och territorier som tillsammans täcker 85 procent av världens befolkning. Data från Sverige saknas för perioden som legat till grund för årets rapport (2017 - 2022).

Relaterade länkar
Läs rapporten "Breaking Down Gender Biases: Shifting social norms towards gender equality" i sin helhet!