Хөдөө аж ахуйн дэмжлэг, урамшууллын судалгааны тайлан

Хөдөө аж ахуйн дэмжлэг, урамшууллын судалгааны тайлан 2023

pdf (1MB)

Download

Хөдөө аж ахуйн дэмжлэг, урамшууллын судалгааны тайлан

April 13, 2023

Хөдөө аж ахуйн дэмжлэг, урамшууллын судалгааны тайлан-д салбарын бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан улсын төсвийн урамшуулал, дэмжлэгийн хэрэгжилт, өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, улмаар эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг тусгасан болно. Тус тайланд оруулсан бодлогын санал, зөвлөмжүүдийг салбарын бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагч нар ашиглах боломжтой юм. Тус тайланг Европын Холбооны санхүүжилттэйгээр НҮБХХ-ийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төслийн хүрээнд боловсруулав.

Document Type
Regions and Countries